Main Sveikas liudesy. Truputis saules saltam vandeny

Sveikas liudesy. Truputis saules saltam vandeny

0 / 0
How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
Year:
1991
Language:
lithuanian
File:
PDF, 14.33 MB
Download (pdf, 14.33 MB)
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
You can write a book review and share your experiences. Other readers will always be interested in your opinion of the books you've read. Whether you've loved the book or not, if you give your honest and detailed thoughts then people will find new books that are right for them.
1

Vírus

Year:
2020
Language:
portuguese
File:
PDF, 773 KB
0 / 0
2

The Invisible Life of Addie LaRue

Year:
2020
Language:
english
File:
EPUB, 5.18 MB
5.0 / 5.0
FRANSVAZA

SAGAN

Sveikas, liūdesy.
Truputis saulės šaltam vandeny
ROMANAI

Kaunas „Šviesa 1991

UDK 840-31
Sa 58

Franęoise Sagan
Bon]our tristesse
Paris, Rene Julliard, 1954
Un peu de aolell dans 1'ean frokle

Paris, Flaminarion, 1969

Vertė LAIMA RAPSYTfi
Spausdinama pagal leidinį:

Fransuaza Sagan. Sveikas, liūdesy. Truputis saulės šaltam vandeny,

V Vaga, 1979

Sagan F.
Sa 58 Sveikas, liūdesy. Truputis saulės šaltam vandeny: Roma­
nai / Vertė ir baigiamąjį žodį [p. 159], parašė L. Rapšytė.-rK.: Šviesa, 1991.— 160 p.
ISBN 5-430-01223-8
Prancūzų rašytoja Fransuaza Sagan romanuose .Sveikas, liūdesy" (1954)
ir „Truputis saulės šaltam vandeny" (1969) iškelia žmogaus emocini pasauli
kaip priešpriešą vartotojiškai kultūrai ir moralei. Knygos pabaigoje trumpai
rašoma apie.autorę ir jos kūrybą.
4703010100—122
M853(10)—91

ISBN 5-430-01223-8

Prot Nr. 3—90

UDK 840-31
© Vertimas į lietuvių kalbą,
Laima Rapšytė, 1979

Sveikas, liūdesy

Sudie liūdesy
Sveikas liūdesy
Tu žvelgi į mane iš kambario sienų
Tu žvelgi į mane iš akių kurias myliu
Tu visai nedvelki nykybe
Nes lūpos net vargingiausios nušviečia
Tave šypsniu
Sveikas liūdesy
Mylinčių kūnų meile
Meilės galybe
Kurios švelnumas iškyla
Kaip pamėklė bekūnė
Apviltas prote
Liūdesy gražiaveidi.
Polis Eliuaias 1

PIRMA DALIS

Pirmas skyrius

Šito nepatirto, dirginančio ir saldaus jausmo, kuris įkyriai per­
sekioja mane, nesiryžtu pavadinti gražiu ir iškilmingu vardu —liū­
desys. Sis jausmas toks didelis, toks egoistiškas, kad beveik gėdinuosi jo, o liūdesys man visada kėlė pagarbą. Anksčiau aš
nežinojau, kas tai yta; buvau patyrusi nuobodulį, kartėlį, re­
čiau—sąžinės graužimą. O dabar mane gaubia kažkas dirglus ir
švelnus kaip šilkas ir atskiria nuo kitų.
Tą vasarą mari suėjo septyniolika metų, ir aš buvau visiškai
laiminga. „Kiti" —tai mano tėvas ir Elzė, jo meilužė. Noriu ,iš kar­
to paaiškinti situaciją, nes ji gali pasirodyti dviprasmiška. Tėvui
tada sukako keturiasdešimt, ir jis jau penkiolika metų našlavo;
tai buvo jaunas, energingas, patrau; klus vyriškis, ir, grįžusi iš pen­
siono prieš dvejus metus, aš kaipmat supratau, kad jis turi mo1 Vertė Juozas Subatavičius.
7

terų. Sunkiai susitaikiau tik su tuo, kad jos kas pusmetį keitėsi.
Bet netrukus jo žavesys, naujas nerūpestingas gyvenimas ir mano
pačios polinkiai padėjo apsiprasti su ta mintimi. Mano tėvas bu­
vo lengvabūdis žmogus, bet apsukriai tvarkė savo reikalus; jis
lengvai susižavėdavo ir greit atšaldavo, ir patiko moterims. Aš
iškart jį pamilau, ir visa širdimi, nes jis buvo geras, dosnus, links­
mas ir labai prisirišęs prie manęs. Neįsivaizduoju geresnio drau­
go ir įdomesnio pašnekovo. Šios vasaros pradžioje jis pasiekė
mandagumo viršūnę: paklausė, ar atostogaujant manęs neerzintų
Elzė, dabartinė jo meilužė. Aš kaipmat jį nuraminau, nes žinojau
negalintį apsieiti be moterų, o antra vertus, maniau, kad Elzė
mums nekliudys. Tai buvo aukšto ūgio, rudaplaukė mergina, puskekšė iš demimondo, kuri dirbo statiste Eliziejaus laukų studijose
ir baruose. Ji buvo miela, gana paprasta ir be ypatingų preten­
zijų. Be to, mes su tėvu per daug džiaugėmės galėdami kuo grei­
čiau ištrūkti iš miesto, kad į ką nors kreiptume dėmesį. Jis buvo
išnuomojęs didelę baltą vilą prie Viduržemio jūros, nuošalią ir
žavią, —apie ją mes tik ir svajojome, kai užėjo pirmieji birželio
karščiai. Ji stovėjo iškyšuly, aukštai virš jūros, nuo kelio gožia­
ma pušyno; siauras takelis statmenai leidosi į- mažytę aukso smil­
tim nužertą įlankėlę, apsuptą rusvų uolų, tarp kurių bangavo
jūra.
Pirmosios dienos buvo nuostabios. Valandų valandas drybsojome pliaže, alpdami nuo karščio, ir pamažu sveikai, rudai įdegė­
me; tik Elzė baisiai kentėjo, nes oda jai paraudo ir ėmė luptis.
Tėvas darydavo sudėtingą kojų gimnastiką, norėdamas nusimesti
pilvuką, kuris jau ėmė augti, o tai visai nesiderino su jo don­
žuaniškais polinkiais. Nuo ankstyvo ryto sėdėdavau vandeny, vė­
siam ir skaidriam vandeny, nardydavau ir taškydavausi iš visų
jėgų, kad neliktų jokio Paryžiaus pėdsako, nė vienos miesto dul­
kės. Išlipusi iš vandens, išsitiesdavau ant kranto, pasisęmdavau
pilną saują smėlio ir stebėdavau, kaip pro pirštus teka gelsva
švelni srovė; galvodavau, kad panašiai bėga laikas, kad ta min­
tis visiškai paprasta ir kad paprastos mintys labai malonios. Buvo
vasara.
Šeštąją dieną pirmąkart pamačiau Sirilį. Jis plaukė nedidele
burine valtimi palei krantą ir ties mūsų įlanka apsivertė. Aš pa­
dėjau jam išsikapanoti ir, mums abiem juokiantis, sužinojau, kad
jo vardas Sirilis, kad jis studijuoja teisę ir dabar atostogauja su
motina gretimoje viloje. Jis turėjo romėnišką profilį, buvo tam­
saus gymio, atviro veido, šviečiančio savotišku globėjišku ramu­
mu, kuris man patiko. Šiaip aš vengiau universiteto studentų, gru­
bių,' susirūpinusių savimi, ypač savo jaunyste, kurioje jie sėmėsi
dramatiškų pergyvenimų arba ieškojo preteksto nuoboduliui. Aš
nemėgau jaunimo. Man kur kas labiau tiko mano tėvo draugai,
keturiasdešimtmečiai vyriškiai, kurie būdavo švelnūs ir galantiški
ir rodydavo man tėvo ir meilužio dėmesį. Bet Sirilis man patiko.
s

Jis buvo aukštas, kartais net gražus, ir jo grožis kėlė pasitikė­
jimą. Aš nesišlykštėjau, kaip mano tėvas, fiziniu bjaurumu, —dėl
to mes dažnai bendraudavome su kvailiais —bet susidūrusi su
žmonėmis, kuriems trūko žavesio, jausdavausi nejaukiai, nemo­
kėdavau bendrauti; jie nesistengė patikti, o tai man atrodė kaip
kokia nepadori liga. Juk visi mes siekiame vienintelio dalyko —
patikti. Aš ir dabar nesuprantu, ar šis troškimas nugalėti slepia
savy gyvybingumo perteklių, norą būti pranašesniu už kitus, ar
neaiškų pasąmonės poreikį įgyti pasitikėjimo savimi ir tvirtai
jaustis gyvenime.
Atsisveikindamas Širdis pasisiūlė išmokyti mane buriuoti. Grį­
žusi, vakarieniaudama svarsčiau apie tai ir beveik nedalyvavau
pokalbyje, todėl nepastebėjau, kad tėvas sunerimęs. Po vakarie­
nės, kaip ir kiekvieną vakarą, išsitiesėme šezlonguose terasoje.
Dangus buvo nusėtas žvaigždžių. Aš žiūrėjau į jas, neaiškiai vil­
damasi, kad jos ims kristi anksčiau laiko, vagodamos dangų. Bet
buvo tik liepos pradžia, ir jos nė nemanė kristi. Žvyruotoje te­
rasoje spragsėjo cikados. Matyt, tūkstančiai cikadų, apsvaigusių
nuo karščio ir mėnulio šviesos, ištisas naktis leidžia tokius keis­
tus garsus. Man kažkas sakė, kad jos tik trina savo sparnelius,
bet man maloniau manyti, kad giesmė, tokia pat instinktyvi, kaip
kovo mėnesį kačių, gimsta gomuryje. Mums buvo gera; vien ma­
žyčiai smėlio grūdeliai, užbirę už marškinių, kliudė man saldžiai
užmigti. Va tada mano tėvas kostelėjo ir atsisėdo.
— Turiu pranešti, kad atvyksta svečių, —tarė jis.
Siaubo apimta, užsimerkiau. Taip ir maniau, mes per daug ra­
miai gyvenome, dabar galas viskam.
— Greitai sakykit, kas? —sušuko Elzė, kaip visada ištroškusi
pramogų.
— Ana Larsan, —atsakė tėvas ir atsigręžė į mane.
Aš spoksojau į jį; taip nustebau, kad negalėjau ištarti nė žo­
džio.
— Aš ją pakviečiau atvažiuoti, kai ji pavargs demonstruoda­
ma modelius, ir štai... ji atvyksta.
Niekad nebūčiau pagalvojusi. Ana Larsan buvo sena mano ve­
lionės motinos draugė ir neturėjo nieko bendro su mano tėvu. Ir
vis dėlto prieš dvejus metus, kai išėjau iš pensiono, tėvas, neži­
nodamas, ką su manim daryti, nusiuntė pas ją. Per savaitę ji ma­
ne skoningai aprengė ir išmokė elgtis. Ir aš ją tiesiog įsimylėjau;
šitą mano jausmą ji apsukriai nukreipė į vieną savo aplinkos
vaikiną. Taigi ji man davė pirmus elegantiškus rūbus ir pirmąją
meilę, ir už tai aš buvau jai labai dėkinga. Tai buvo keturiasde­
šimt dvejų metų moteris, labai patraukli, labai subtili, išdidi, su
nuovargio ir abejingumo išraiška veide. Tas abejingumas —vie­
nintelis dalykas, kurį jai galėjai prikišti. Ji buvo maloni ir ne9

pasiekiama. Ji tiesiog spinduliavo tvirta valia, o jos dvasinė pu­
siausvyra mane trikdė. Ji buvo išsiskyrusi ir laisva, bet nebuvo
girdėti, kad turėtų meilužį. Pagaliau mūsų pažįstamų ratas buvo
kitas: ji bendravo su subtiliais, protingais, taktiškais žmonėmis, o
mūsų draugai buvo triukšmingi, ištroškę pramogų; iš jų mano tė­
vas tereikalavo vieno —kad būtų gražūs arba įdomūs. Manau,
kad ji mus su tėvu šiek tiek niekino už pasilinksminimų pomėgį,
tuštybę, kaip apskritai niekino saiko stoką. Mus rišo tik oficia­
lūs pietūs, —ji buvo modelininkė, o tėvo* veiklos sritis —rekla­
ma, mano motinos atminimas ir mano pastangos: nors ji mane ir
trikdė, labai ja žavėjausi. Bet šis staigus jos atvykimas buvo la­
bai ne laiku, turint galvoje Elzę ir Anos pažiūras į auklėjimą.
Elzė apipylė mus klausimais apie Anos padėtį visuomenėje,
paskui nuėjo gulti. Likusi viena su tėvu, atsisėdau ant laiptelių
prie jo kojų. Jis pasilenkė ir uždėjo rankas man ant pečių.
— Kodėl tu tokia liesa, širdele? Atrodai kaip benamis kačiu­
kas. Norėčiau, kad mano duktė būtų apvalutė blondinė su por­
celiano akimis ir...
— Ne tai svarbiausia, —pasakiau. —Kodėl tu pakvietei Aną?
Ir kodėl ji sutiko atvažiuoti?
— Gal pasiilgo tavo seno tėvo? Ką gali žinoti.
— Tu —ne tas vyro tipas, kuris galėtų dominti Aną, —pa­
sakiau.—Ji per daug protinga ir per daug ori. O Elzė? Tu įsi­
vaizduoji, apie ką galėtų kalbėtis Ana su Elzė? Aš —ne.
— Apie tai nepagalvojau, —prisipažino jis. —Tikra tiesa, bai­
su. Sesile, širdele, o jeigu mes grįžtume į Paryžių?
Tėvas tyliai juokėsi ir glostė man galvą. Aš atsisukau ir pa­
žiūrėjau į jį. Jo tamsios, linksmų raukšlelių apsuptos akys juo­
kėsi, lūpų kampučiai kiek pakilo. Jis buvo panašus į fauną. Aš
ėmiau juoktis kartu su juo, kaip ir kiekvieną kartą, kai jis prisivirdavo košės.
— Ak, tu mano bendrininke, —pasakė jis. —Ką daryčiau be
tavęs?
Ir jo švelniam balsė nuskambėjo toks įsitikinimas, kad neliko
jokių abejonių —be 'manęs jis būtų nelaimingas. Iki vėlumos męs
kalbėjome apie meilę, apie jos vingrybes. Tėvo supratimu, jo$ iš-‘
galvojamos. Jis nuolat neigė ištikimybės, rimtų santykių, įp a ­
reigojimų są,ypkąs. Aiškino, kad jos prasimąg^tos, tuščios. Išgir­
dusi jš.kje110 kito lūpų, būčiau įsižeidusi. Be,t^ žiųoj^ų, karį, ne­
paisant jo pažiūrų, jis švelnus ir atsidavęs, juoba kątf žinojo, jog
tie jausmai laikini, o ir siekė šitp, Toks meilės supratimasman
tiko: greita, stipri ir trumpalaikė. Mano amžiaus' žmonių;(ištiki­
mybė nevilioja. Aš menkai nusimaniau apie meilę: pasimatymai,
bučiniai ir atšalimas:
1
<■?;
to

Ahtias skyrius

Ana turėjo atvažiuoti po savaitės. Mėgavausi paskutinėmis tik­
rų atostogų dienomis. Mes buvom išnuomoję vilą dviem mėne­
siams, bet žinojau, kad, atvykus Anai, teks atsisveikinti su laisve.
Ana poelgiams suteikdavo tokią reikšmę ir žodžiams tokią pras­
mę, kurių mes su tėvu nenorėdavome juose įžiūrėti. Ji vadova­
vosi gero tono ir gero skonio taisyklėmis, ir negalėjai šito ne­
pajusti, kai ji staiga užsidarydavo savy, įsižeidusi nutildavo, arba
kaip formuluodavo savo mintis. Tai mane ir žavėjo, ir erzino, pa­
galiau žemino, nes jaučiau, kad jos tiesa.
Tą dieną, kai ji turėjo atvykti, buvo nutarta, kad tėvas su
Elze sutiks ją Frežiuso stotyje. Aš griežtai atsisakiau dalyvauti
toje išvykoje. Iš nevilties tėvas nuėjo į sodą ir išskynė visas
gladioles —įteiks puokštę, sutikęs Aną prie traukinio. Tik ne per
Elzę, patariau aš. Trečią valandą, jiems išvykus, nusileidau į plia­
žą. Buvo baisiai karšta. Aš išsitiesiau smėlyje ir užsnūdau; mane
pažadino Sirilio balsas. Atsimerkiau: dangus buvo baltas, apsi­
blausęs nuo karščio. Aš nieko neatsakiau Siriliui; nenorėjau kal­
bėti nei su juo, nei su kuo kitu. Gulėjau smėlyje tarsi sukaustyta,
prislėgta vasaros karščio, švininėmis rankomis, išdžiūvusia burna.
— Jūs dar gyva? —paklausė jis. —Iš tolo atrodot kaip sudu­
žusio laivo nuolauža...
Aš nusišypsojau. Jis atsisėdo šalia ir netyčia palietė man pe­
tį—širdis ėmė dusliai daužytis. Aną savaitę mano šaunių laivy­
binių manevrų dėka kokia dešimt kartu buvom atsidūrę vandeny
vienas kito glėbyje, ir nejutau jokio nerimo. O šiandien dėl to
karščio, to snūduriavimo, nevikraus jo judesio manyje tarsi kaž­
kas nutrūko. Aš pasisukau į jį. Jis žiūrėjo į mane. Jį jau kiek pa­
žinau: buvo santūrus ir dorybingesnis už daugelį savo amžiaus
vaikinų. Ir todėl mūsų gyvenimo būdas, ta keista šeimyninė tri­
julė, jį piktino. Jis buvo per daug geras, o gal nedrąsus, kad
man tiesiai tą pasakytų, bet aš supratau iš jo kreivų pagiežingų
žvilgsnių, kuriate jis varstė mano tėvą. Jam būtų buvę malonu,
jei dėl to būčiau kentėjusi. Bet aš nė nemaniau kreipti dėmesio,
ir vienintelis dalykas, kuris dabar mane jaudino, buvo jo žvilgs­
nis ir mano širdies dūžiai. Jis pasilenkė prie manęs. Pro akis
šmėkštelėjo paskutinės šios savaitės dienos, mano pasitikėjimas
juo, ramybė, ir pasidarė gaila, kad prie manęs artėja ta didelė
burna su stambiom lūpom.
— Sirili, —tariau aš, —mes buvom tokie laimingi...
Jis švelniai pabučiavo mane. Aš žiūrėjau į dangų; paskui nie­
ko nebemačiau, tik po užmerktom blakstienom sproginėjo rau­
donos liepsnos. Karštis, apsvaigimas, pirmųjų bučinių skonis, ato­
dūsiai tęsėsi nežinia kiek. Automobilio signalas išgąsdino mus
kaip du vagišius. Netarusi nė žodžio, palikau Sirilį ir nuėjau na­
mo. Aš nustebau, kad jie taip greitai grįžo: Anos traukinys dar
11

negalėjo atvykti. Tačiau ji jau buvo čia ir lipo iš savo automo­
bilio.
— Juk tai Miegančiosios gražuolės rūmai! —sušuko ji. —Kaip
jūs nudegėt, Sesile. Man labai malonu jus matyti.
— Man irgi, —pasakiau aš. —Jūs atvažiavote iš Paryžiaus?
— Nutariau važiuoti mašina, bet dabar jaučiuosi kaip sudau­
žyta.
Aš nuvedžiau Aną į jos kambarį. Atidariau langą, norėdama
pamatyti' Sirilio laivą, bet jis jau buvo dingęs iš akių. Ana atsi­
sėdo ant lovos. Po jos akimis pastebėjau nežymius šešėlius.
— Vila nuostabi, —atsiduso ji. —O kur namų šeimininkas?
— Juodu su Elze išvažiavo į stotį jūsų pasitikti.
Pastačiusi jos lagaminą ant kėdės, atsisukau ir apstulbau. Anos
veidas staiga pasikeitė, lūpos ėmė virpėti.
— Elzė Makenbur? Jis atsivežė čia Elzę Makenbur?
Nežinojau, ką atsakyti. Žiūrėjau į ją, kaip gavusi kuolu per
galvą. Sis veidas, visuomet toks ramus, toks neįžvelgiamas, -da­
bar visiškai apsinuogino mano akivaizdoje ir sužadino man be­
galę minčių... Ji žiūrėjo į mane nematančiomis akimis; ji gyveno
vaizdais, kuriuos sukėlė mano žodžiai; pagaliau pamatė mane ir
nusisuko.
— Turėjau jus įspėti, —pasakė ji, —bet aš taip skubėjau iš­
važiuoti, buvau taip pavargusi...
— O dabar... —mašinaliai tęsiau aš.
— Kas dabar? —paklausė ji.
Ji žiūrėjo į mane nustebusi, su panieka. Juk nieko neatsitiko.
— Dabar jūs atvažiavote, —kvailai pasakiau aš, trindama ran­
kas. —Žinote, aš labai džiaugiuosi, kad jūs čia. Lauksiu apačioje;
jei norėsite ko nors išgerti —turim puikų barą.
Išėjau, kažką murmėdama sau po nosim, ir, visiškai sutrikusi,
ėmiau leistis laiptais. Ką reiškia šitokia veido išraiška, virpantis
balsas, ta silpnumo akimirka? Išsitiesiau šezlonge ir užsimerkiau.
Stengiausi prisiminti įprastas to griežto, valingo veido išraiškas:
ironiją, meilumą, valdingumą. Pasirodo, jis gali būti ir jautrus —
šis atradimas mane ir sujaudino, ir supykino. Nejaugi ji myli ma­
no tėvą? Argi tai įmanoma? Jis visiškai ne jos skonio. Silpnas,
lengvabūdis, kartais net ištižęs. O gal tai tik kelionės nuovargis,
įžeista dorybė? Ištisą valandą kūriau'įvairiausias hipotezes.
Penktą valandą, grįžo tėvas su Elze. Žiūrėjau, kaip jis lipa iš
mašinos. Bandžiau suvokti, ar galėtų-Ana jį mylėti. Jis ėjo kiek
atmetęs galvą, smagiu žingsniu, šypsojosi Pagalvojau —visiškai
galimas dalykas, kad Ana jį myli, bet kuri moteris galėtų jį pamilti.
—-Ana neatvažiavo, —sušuko jis. —Galgi neiškrito iš trau­
kinio.
— Ji savo kambary, —pasakiau aš. —Atvažiavo mašina.
— Štai kaip? Puiku. Nunešk jai tą puokštę.
— Jūs nupirkot man gėlių? —pasigirdo Anos balsas. —Labai
malonu.
12

Šypsodamasi, kuo ramiausiai ji leidosi laiptais žemyn, o suk­
nelė—tarsi nebūtų keliavusi lagamine. Aš liūdnai pagalvojau, kad
ji atėjo, tik išgirdusi privažiuojant mašiną, o juk galėjo ateiti
anksčiau, būtume pasikalbėjusios, pagaliau nors apie egzaminą,
kurio, beje, neišlaikiau. Si paskutinė mintis mane nuramino.
Tėvas puolė prie jos, pabučiavo ranką.
— Ketvirtį valandos prastypsojau stotyje su puokšte rankose
ir kvaila šypsena lūpose. Ačiū dievui, jūs čia. Ar pažįstate El­
zę Makenbur?
Nusukau akis į šoną.
— Tikriausiai kur nors buvome susitikusios, —atsakė Ana la­
bai maloniai. —Mano kambarys nuostabus. Kaip gražu iš jūsų
pusės, Reimonai, kad pakvietėte mane —buvau labai pavargusi.
Tėvas nėrėsi iš kailio. Jo supratimu, viskas ėjo kaip iš pyp­
kės. Jis kažką šnekėjo, atkimšinėjo butelius. Bet pro mano akis
plaukė tai aistringas Sirilio veidas, tai Anos veidas, abu jausmų
audros nutvieksti, ir aš ėmiau abejoti, ar atostogos prabėgs taip
jau sklandžiai, kaip mano tėvas.
Mūsų pirmoji vakarienė praėjo labai linksmai. Tėvas ir Ana
kalbėjo apie bendrus pažįstamus, negausius, bet labai spalvingus.
Su malonumu klausiausi jų šnekos, kol Ana pareiškė, kad memo
tėvo kompanionas —mikrocefalas. Tas žmogus daug gėrė, bet bu­
vo labai malonus, ir mes trise esame praleidę ne vieną smagų
vakarą.
Aš ėmiau prieštarauti.
— Lombaras toks pokštininkas, Ana. Su juo visai nenuobodu.
— Vis dėlto pripažinkite, kad jis ribotas, ir net jo humoras...
— Gal jo mąstymo būdas kiek neįprastas, bet...
Ji atlaidžiai nutraukė mėmė:
— Tai, ką jūs vadinat mąstymo būdu, tėra mąstymo atliekos.
Si glausta, išbaigta formulė mane sužavėjo. Yra frazių, ku­
rios sukuria tam tikrą subtilią intelektualinę atmosferą ir paver­
gia mane, net jei ir ne visai jas suprantu. Gaila, neturėjau užra­
šų knygutės ir pieštuko, būčiau užsirašiusi. Pasakiau tai Anai. Tė­
vas nusijuokė.
— Šiaip ar taip, nesi kerštinga.
Argi aš galėjau kerštauti? Juk Ana nerodė jokio priešišku­
mo. Ji buvo absoliučiai abejinga, jos sprendimai neturėjo kate­
goriškumo ir aštrumo, kurie būdingi pykčiui. Bet kaip tik dėl to
jie .nuvo visiškai nepaneigiami.
Tą pirmą vakarą Ana, atrodo, nepastebėjo Elzės —sąmoningo
ar ne —išsiblaškymo: ši nuėjo tiesiai į tėvo miegamąjį. Ana at­
vežė man megztinį iš savo modelių kolekcijos, bet neleido dėkoti.
Dėkojimai ją erzino, o kadangi aš niekada nemokėdavau išreikšti
savo entuziazmo atitinkama forma, tai ir nesivarginau.
Tj—Mano supratimu, Elzė labai miela, —pasakė ji, prieš man
išeinant.
13

Ji žiūrėjo man tiesiai į akis, visai nesišypsodama, ieškojo jose
įtarimo, kurį reikėtų žūtbūt sugriauti. Aš turėjau pamiršti pirmą
jos reakciją.
— Taip, taip, žavi, ė... ė... mergina... labai simpatiška, —le­
menau aš. Ji ėmė juoktis, ir aš susierzinusi nuėjau miegoti. Užmi­
gau, galvodama apie Sirilį, kuris tikriausiai dabar šoka Kanuose
su merginomis.
Aš jaučiu, kad pamirštu, kad esu priversta pamiršti tai, kas
svarbiausia —jūrą, jos nenutrūkstamą gausmą, saulę. Nebegalė­
čiau aprašyti ir tų keturių liepų provincijos pensiono kieme, nei
jų kvapo; nei tėvo šypsenos stotyje prieš trejus metus, kai išėjau
iš pensiono —sutrikusios šypsenos, nes aš buvau su kasom ir šlykš­
čia, kone juoda suknele, o paskui mašinoje staigaus triumfuojan­
čio džiaugsmo protrūkio, kai jis pastebėjo, jog mano akys, bur­
na panašios į jo, ir suprato, kad būsiu pats brangiausias, pats
gražiausias jo žaisliukas. Aš buvau visiška neišmanėlė: jis davė
man Paryžių, prabangą, lengvą gyvenimą. Žinau, daugelis to me­
to mano malonumų buvo gaunami už pinigus: malonumas greitai
lėkti mašina, turėti naują suknelę, pirkti plokšteles, knygas, gė­
les. Man visai ne gėda tų lengvapėdiškų malonumų, o ir vadinu
juos lengvapėdiškais tik todėl, kad girdėjau juos taip vadinant.
Jau greičiau gailėčiausi, išsiginčiau savo sielvartų ar mistinių
krizių. Malonumų, laimės geismas yra vienintelis pastovus mano
charakterio bruožas. Gal aš per mažai skaičiau? Pensione skaitė­
me tik didaktinius veikalus. Paryžiuje neturėjau laiko skaityti:
po paskaitų draugai vesdavosi mane į kiną; jie stebėjosi, kad aš
nežinau aktorių pavardžių. Arba į saulės nutviekstas kavinių te­
rasas; aš džiaugiausi galėdama susilieti su minia, gerti, būti su
kuo nors, kas žiūri tau į akis, ima tave už rankos ir nusiveda to­
lyn nuo tos minios. Mes eidavome pėsti iki pat namų. Čia jis įt­
raukdavo mane į tarpuvartę ir bučiuodavo: sužinojau bučinių
skonį. Nesvarbu mano prisiminimuose vardai: Žanas, Juberas, Ža­
kas... Tie vardai vienodi visoms jaunoms mergaitėms. Vakarais
aš tapdavau suaugusia, mes su tėvu lankydavomės pobūviuose,
kur man nebuvo kas veikti, kur susirinkdavo įvairiaspalvė publi­
ka, kur aš linksmindavausi ir linksmindavau kitus savo jau­
numu. Grįžus namo, tėvas mane išlaipindavo prie durų ir daž­
niausiai nulydėdavo kokią nors moterį. Aš nebegirdėdavau jo
pareinant.
Nenoriu sudaryti įspūdžio, kad jis demonstravo savo meilės
nuotykius. Jis tik jų neslėpdavo, tiksliau, neieškodavo tinkamo
ir veidmainingo pateisinimo, kodėl viena ar kita jo bičiulė taip
dažnai pas mus vakarieniauja, užsisėdi iki vėlumos arba ir apsi­
gyvena... laimė, laikinai. Šiaip ar taip, aš greitai supratau, kas jį
sieja su „viešniomis", ir jis, be abejo, vertino mano pasitikėjimą,
juoba kad tai leido jam išvengti nemalonios būtinybės fantazuoti.
Apskaičiuota puikiai. Vienintelis trūkumas: kurį laiką turėjau
14

blaivų, cinišką požiūrį į meilės dalykus, o mano amžiuje ir su
mano patirtimi; tai buvo {greičiau juokinga, negu baisu. Aš mielai
kartodavau aforizmus, pavyzdžiui, Oskaro Vaildo: „Nuodėmė —
vienintelė ryškina ta dabartiniame pasaulyje". Buvau įsitikinusi jo
absoliučiu teisingumu, tikriausiai todėl, kad nepritaikiau jo gy­
venime. Man atrodė, kad turiu gyventi pagal šį posakį, semtis
iš jo įkvėpimo, ir tada mano gyvenimas būtų lyg atvirkščias realy­
bės paveiksliukas: nenorėjau galvoti apie egzistavimo tuštumą,
jo permainingumą ir gerus kasdieninius jausmus. Teoriškai įsi­
vaizdavau gyvenimą kaip nenutrūkstamą žemų ir šlykščių poel­
gių grandinę.
Trečias skyrius

Rytą mane pažadino įstrižas ir karštas saulės spindulys, ku­
ris nužėrė lovą ir. nutraukė keistus ir kiek sujauktus sapnus. Pu­
siau miegodama, pabandžiau ranka nustumti nuo veido tą įkyrų
karštį, paskui lioviausi. Išėjau su pižama į terasą, ten sėdėjo Ana
ir vartė laikraščius. Pastebėjau, kad ji šiek tiek, skoningai pasi­
dažiusi. Matyt, ji niekad neleisdavo sau visiškai atsipalaiduoti.
Kadangi ji nekreipė, į mane dėmesio, kuo ramiausiai įsitaisiau ant
laiptelių su kavoą, puoduku ir apelsinu rankose ir pasinėriau į ryt­
metinius malonum^?', sųįėidžiu dantis į apelsiną, saldžios sultys
trykšteli man į burną, (gurkšnelis karštos juodos kavos ir vėl gai­
vus vaisius. Ryto.sąuįė. kaitino mano plaukus, lygino paklodės
raukšlių pėdsakus odoje. Po poros'minučių eisiu maudytis. Krūp­
telėjau nuq Anos;įralsp.
— Sesile, jūs nevalgote?
— Rytais aš tik geriu, ne$...
— Jūs turit priaugti.nors trejetą kilogramų, kad atrodytumėt
padoriai. Skruostai. įdubę, ir šonkaulius gali suskaičiuoti. Atsineš­
kite sumuštinių..
,» (Aš.ėmiau ją imaldautaineversti; manęs valgyti sumuštinių, o ji
buvo beaiškinanti, kodėii tail būtina; bet pasirodė tėvas su savo
prašmatniuoju taškuotu .chalatu.I
.o
š b- Koks: nuostabus iregįhyfi, —tarė jis. Dvi tamsiaodės mer­
gytės sėdi saulėje'ir šnekučiuojasi apaė’.sumuštinius.
— Deja, mergytė tik viena, —atsakė Ana juokdamasi. —Aš
jūėipfamžiaus, mielas Reitnonai.
n:
aTėvas pasilenkė J* paėmė jos ranką.
fį Jo ?i! r",,.
-i—Kandi kaip ikisada, *-^švelniai pasakė jis,, •ir Anos btekstienosĮisuvirpbjo -lyguluo netikėtos glamonės.
•T^ patšOikadOjūsi/bspbuk’atif šalin.'laiptudšė'susidūriau su Elze:'Mėt^, įjflk^tfk aKlkėtėnakyš užpurtusios, lūpos visiškai blyškio^jiurpurirtfaine itfuO’SHŪlėsi1veide.1Vos jos hesustabdžiau: norėitfffinbas^ffcyti,' kad apadldye • Ana, kad -jos veidas rūpestingai
15

padažytas, skaistus ir kad ji deginsis protingai, su saiku. Vos
jos neįspėjau apie pavojų. Bet vargu ar tai būtų jai patikę: El­
zei buvo dvidešimt devyneri; vadinasi, ji trylika metų jaunesnė
už Aną, ir tai jai atrodė svarbiausias koziris.
Pasiėmiau maudymosi kostiumėlį ir nubėgau į pliažą. Mano
didžiausiam nustebimui Sirilis su savo valtimi jau buvo ten. Rim­
tu veidu jis priėjo prie manęs ir paėmė už rankų.
— Aš noriu atsiprašyti už vakar dieną, —tarė jis.
— Pati kalta, —pasakiau aš.
Nejaučiau jokios gėdos, ir jo iškilmingas tonas mane nuste­
bino.
— Aš baisiai pykstu ant savęs, —tęsė jis, stumdamas valtį į
jūrą.
— Nėra už ką, —linksmai pasakiau.
— Yra.
Aš jau sėdėjau valtyje. Sirilis stovėjo iki kelių vandeny, at­
sirėmęs rankomis į bortą kaip į barjerą teismo salėje. Supratau,
kad jis nelips į valtį, kol neišsįkalbės, ir dėjausi labai dėmesinga.
Aš gerai išstudijavau jo veidą ir skaičiau jame kaip knygoje. Pa­
galvojau, kad jam dvidešimt penkeri, jis tikriausiai mano esąs
suvedžiotojas ir mane apėmė juokas.
— Nesijuokit, —tarė jis. —Žinokite, vakar vakare aš labai
pykau ant savęs. Prieš mane jūs beginklė —jūsų tėvas, ta mote­
ris, blogas pavyzdys. Būčiau kad ir paskutinis niekšas, jūs vis tiek
pasitikėtumėt manimi...
Jis net nebuvo juokingas. Jaučiau, kad jis geras ir pasiruošęs
pamilti mane, aš irgi galėčiau jį įsimylėti. Apkabinau jo kaklą,
prisiglaudžiau veidu prie jo skruosto. Jis buvo plačių pečių, kū­
nu jutau jo tvirtą stuomenį.
— Jūs šaunus, Sirili, —sukuždėjau aš. —Jūs būsite man bro­
lis.
Piktai šūktelėjęs, jis apsikabino mane ir atsargiai iškėlė iš val­
ties. Laikė mane ant rankų, prispaudęs prie savęs, aš padėjau
galvą jam ant peties. Tą valandą mylėjau jį. Ryto saulės spin­
duliuose jis buvo taip pat nudegęs, toks pat mielas, toks pat švel­
nus, kaip ir aš, ir jis saugojo mane. Kai jo lūpos surado manąsias,
mane apėmė malonus virpulys, kaip ir jį, ir mūsų bučinyje ne­
buvo nei sąžinės graužimo, nei gėdos, vien godus, šnabždesio
pertraukiamas pažinimas. Aš ištrūkau ir nuplaukiau prie bangų
nešamos valties. Panėriau veidą į vandenį, norėdama atsipeikėti,
atsigauti... Vanduo buvo žalias. Aš jaučiausi visiškai laiminga,
be jokių rūpesčių.
Pusę dvylikos Sirilis nuėjo namo, o stačiame takelyje pasirodė
tėvas su abiem moterimis. Jis ėjo vidury, prilaikydamas abi, duo­
damas ranką tai vienai, tai kitai, galantiškai, kaip jis vienas te­
moka. Ana vis dar buvo su peniuaru: kuo ramiausiai jį nusimetė,
mūsų įdėmių akių stebima, ir išsitiesė ant jo. Plonas liemuo,
16

nuostabios kojos, tik vietomis kiek apvytusi oda. Be abejo, tai
buvo nuolatinio rūpinimosi savimi rezultatas; kilstelėjusi antakį,
nesąmoningai mečiau j tėvą pritariamą žvilgsnį. Didžiai nustebau,
kad jis man neatsakė ir užsimerkė. Vargšelė Elzė atrodė apgai­
lėtinai ir tepėsi aliejumi. Esu tikra: nepraeis nė savaitė, ir mano
tėvas... Ana atsigręžė į mane:
— Sesile, kodėl jūs taip anksti keliatės? Paryžiuje miegoda­
vote iki pietų.
c.
— Ten reikėjo mokytis^— pasakiau aš. —Tiesiog nusivaryda­
vau nuo kojų.
Ji nenusišypsojo: ji šypsodavosi tik tada, kai pati norėdavo
ir niekad —iš mandagumo, kaip kiti.
— O egzaminas?
— Susikirtau, —linksmai atšoviau. —Svariai susikirtau.
— Reikia, kad išlaikytumėt jį spalio mėnesį, būtinai.
— Kodėl? —įsiterpė tėvas. —Aš, pavyzdžiui, neturiu jokio dip­
lomo. O gyvenu prabangiai.
— Jūs iš pat pradžių turėjote turto, —priminė Ana.
— Mano dukrai niekad netrūks vyriškių, kurie ją išlaikys, —
kilniai pasakė tėvas.
Elzė ėmė juoktis, bet nutilo, kai visi trys pažiūrėjome į ją.
— Per šias atostogas ji turi padirbėti, —pasakė Ana ir, baig­
dama pokalbį, užsimerkė.
Nevilties apimta, pažvelgiau į tėvą. Sumišęs jis vos šyptelėjo.
Pamačiau save sėdinčią prie Bergsono. juodos eilutės šokinėja
akyse, o apačioj, pliaže, juokiasi Sirilis... Mane apėmė siaubas.
Prišliaužiau prie Anos ir tyliai pašaukiau ją vardu. Ji atsimerkė.
Pasilenkiau prie jos sunerimusi ir, dar labiau įtraukusi skruos­
tus, kad būčiau panaši į intelektualinio darbo kankinę, ėmiau mal­
dauti:
— Ana, nejaugi jūs tai padarysite, nejaugi priversite mane
dirbti per šitokį karštį... per atostogas, kurias galėčiau taip ge­
rai praleisti...
Valandėlę ji įdėmiai žiūrėjo į mane, paskui nusisuko mįslin­
gai šypsodamasi.
— Privalau „tai" padaryti... net per šitokį karštį, kaip jūs sa­
kote. Pykšite ant manęs ne ilgiau porą dienų, aš jus pažįstu, bet
užtai išlaikysite egzaminą.
— Yra dalykų, prie kurių nepriprantama, —rimtai pasakiau.
Jos pašaipiam žvilgsny perskaičiau iššūkį ir, kankinama ne­
rimo, vėl išsitiesiau smėlyje. Elzė kažką postringavo apie kuror­
tinius malonumus. Bet tėvas jos nesiklausė: įsitaisęs trikampio,
kur^ sudarė moterų kūnai, viršūnėje, jis apžiūrinėjo atloštą Anos
profilį, jos pečius; man buvo pažįstami tie įdėmūs įžūloki žvilgs­
niai. Jo ranka be perstojo švelniai graibstė smėlį. Aš nubėgau
priOnyandens ir pasinėriau apraudodama atostogas, kurios galėjo
būti ir kurių nebus. Užtat buvo visi dramos dalyviai: suvedžio17

tojas, demimondo atstovė ir intelektualė. Jūros dugne pamačiau
žavingą kriauklę, rausvos ir žydros spalvos: pasinėrusi išgriebiau
ir iki pat pietų laikiau ją —tokią švelnią, bangų nugludintą —
rankoje. Nutariau, kad ji bus mano talismanas ir turėsiu ją visą
vasarą. Nežinau, kodėl nepamečiau jos, kaip pametu viską. Ji ir
dabar mano delne, rausva ir šilta, ir man norisi verkti.
Ketvirtas skyrius

Sekančias dienas mane labiausiai stebino nepaprastai malonus
Anos elgesys su Elze. Elzės kalbos buvo viena už kitą kvailesnės,
bet Ana nė karto nepertraukė jos tomis trumpomis frazėmis, ku­
rias tik ji mokėjo pasakyti ir kurios būtų išstačiusios Elzę pa­
juokai. Mintyse gyriau ją už kantrybę, kilnią širdį, ir man neatėjo
į galvą, kad čia įsisukusi moteriška gudrybė. Negailestingos Anos
replikos būtų greitai tėvui pabodusios. O dabar jis jautė jai dė­
kingumą ir tegalvojo, kaip jį išreiškus. Beje, dėkingumas bu ^ tik
pretekstas. Žinoma, jis kalbėjė su Ana labai pagarbiai, ką,p su
antrąja savo dukters motina: jis mielai naudojosi šia korta, nuolat
pabrėždamas Anos vaidmenį mano gyvenime, norėdamas pada­
ryti ją kiek atsakinga už mane, kad ji būtų artimesnė jam, pri­
sirištų prie mūsų. Bet tuo pačiu metu jis žiūrėjo į ją, elgėsi su ja
kaip su moterim, kurios nepažįsta ir norėtų' pažinti aistroje. Kar­
tais šitaip žiūrėdavo į mane Širdis, ir tada man kildavo noras ir
bėgti šalin, ir provokuoti jį, Matyt, šitto atžvilgiu aš pažeidžiamesnė už Aną; tėvui ji buvo abejingai ir vienodai maloni, ir tai
mane ramino. Aš netgi ėmiau manyti apsirikusi tą pirmąją dieną,
nesupratau, kad šis malonus, be jokių dviprasmybių elgesys tė­
vą tik labiau dirgina. Ypač jos tylėjimas... toks natūralus, elegan­
tiškas. Jis skyrėsi nuo nepaliaujamo Elzės tarškėjimo kaip diena
nuo nakties. Vargšė Elzė... Ji tikrai nieko neįtarė ir kaip visuo­
met buvo triukšminga ir plepi, ir visa luposi nuo saulės.
Bet vieną dieną ji, matyt, suprato, gal pagavo tėvo žvilgsnį;
mačiau, kaip prieš pietus ji kažką šnabždėjo jam? į, ausį; i£ pra­
džių jis supyko, nustebo, paskui šypsodamasis linktelėjo galVa.
Kai atnešė kavą, Elzė atsistojo, priėjusi prie durų, atsisuko, apJ
metė visus alpiu žvilgsniu, mano supratimu,11aiškint nukopijuotu
iš amerikiečių filmų, ir pašakė, {dėdąiųai į balsą visą dešimtmetį
kauptą prancūzišką ižaismingumą:
.ugi
— Jūs einate*;'Reimonai?
^
i;,,Tėvas' atsistojo, vos rneparaudo ir išėja pask»i iją* kažką kab
bėdaihas apie pogulio naudą. Ana nė nekfustėlėjo.'iTarp jqs tpiršf
tų rūko cigaretė. Pajutau, kad reikia kažką! pasakyti'.* >J pi — Žmonės kalba, kad po pietų p'att'ieg'ifi l&bdf‘W\ife'fka;!,bėt aš
manau, kad tai netiesa... 1
lyV- *
•*> flK ^
Nutilau, suvokusi savo žodžių dviptasmiškutfią.
,uriu/k
j

— Prašyčiau, —šaltai pasakė Ana.
Ji net nepajuto dviprasmybės. Ji teįžiūrėjo blogo skonio są­
mojį. Pažvelgiau į ją. Jos veidas buvo pabrėžtinai lygus ir ra­
mus—jo išraiška mane sujaudino. Gal šią akimirką ji iš visos
širdies pavydėjo Elzei. Galvojau, kaip ją paguosti, ir man kilo ci­
niška mintis, kuri sužavėjo mane, kaip ir visos ciniškos mintys,
ateinančios man į galvą; jos man įkvėpdavo pasitikėjimą savimi,
svaiginantį bendrystės su savim pačia jausmą. Nesusivaldžiau ir
išpyškinau:
— Tarp kitko, Elzės oda taip apsvilus, kad tas pogulis vargu
ar suteiks malonumą vienam ir kitam.
Geriau būčiau patylėjusi.
— Nepakenčiu tokių šnekų, —pasakė Ana. —Jūsų amžiuje
jos ne tik kvailos, bet ir nemalonios.
Jos žodžiai mane suerzino:
— Atleiskite, aš pajuokavau. Esu tikra, kad, iš esmės, jie abu
labai patenkinti.
Ji atsisuko, ir aš pamačiau, koks pavargęs jos veidas. Tuoj
pat atsiprašiau. Ji užsimerkė ir kantriai, tyliai ėmė kalbėti:
— Jūsų požiūris į meilę kiek primityvus. Tai nėra vien atskirų
pojūčių seka...
Pagalvojau, kad visi mano įsimylėjimai buvo kaip tik tokie.
Staiga susijaudinu, pamačiusi kokį nors veidą, pajutusi prisilie­
timą, bučinį... Tik šviesios, nesusijusios tarp savęs akimirkos iš­
lieka mano ątminty.
— Tai visiškai kas kita, —kalbėjo Ana. —Nuolatinis švelnu­
mas, meilumas, jausmas, kad tau trūksta to žmogaus... Jūs šito ne­
galite suprasti.
Ji beviltiškai mostelėjo ranka ir paėmė laikraštį. Geriau jau
būtų supykusi, užuot abejingai susitaikiusi su mano emociniu ne­
pajėgumu. Pagalvojau, kad ji teisi, kad aš gyvenu kaip gyvulys,
pagal kitų valią, kad esu apgailėtina ir silpna. Aš niekinau save,
tai buvo -nepakeliamai sunku, nes nebuvau prie to pratusi —aš
išvis savęs neteisdavau, taip sakant, nei girdavau, nei peikdavau.
Apimta tokių minčių, nuėjau į savo kambarį. Gulėjau ant šiltų
paklodžių, o ausyse vis skambėjo Anos žodžiai: „Tai visiškai kas
kita, jausmas, kad tau trūksta to žmogaus". Ar man kada trūko
kokio nors žmogaus?
Neprisimenu, kaip mes gyvenome kitas dvi savaites. Aš jau
sakiau, kad nenorėjau matyti nieko konkretaus, nieko grasaus.
O tolimesnius atostogų įvykius, žinoma, prisimenu labai gerai,
nes jiems skyriau visą savo dėmesį, visą savo išradingumą. Bet
tos trys savaitės, tos trys apskritai laimingos savaitės... Kokią
dieną tėvas atvirai įsistebeilijo į Anos lūpas, kokią dieną jis ėmė
priekaištauti jai dėl abejingumo, apsimesdamas, kad juokauja? Ir
kokią dieną jau be šypsenos priešpastatė šviest} jos protą Elzės
žioplumui? Aš buvau rami, kvailai manydama, kad jie pažįstami
19

penkiolika metų, ir jeigu jiems būtų buvę lemta mylėti vienas
kitą, tai būtų įvykę daug anksčiau. „O jeigu taip ir atsitiks, —
galvojau aš, —tėvo meilė truks kokius tris mėnesius, o Anai liks
iš to laikotarpio keletas mielų prisiminimų ir truputis pažemini­
mo:" Tarsi nebūčiau žinojusi, kad Ana ne iš tų moterų, kurias
pameta. Bet aš turėjau Sirilj, ir visos mano mintys buvo skirtos
jam. Vakarais mes dažnai lankydavomės Sen Tropezo restora­
nėliuose, šokdavome pagal alpią klarneto muziką, šnibždėdavoni
viens kitam meilės žodžius, kurie taip saldžiai 'bamba vakare, o
rytą pamirštami. Dieną mes buriuodavome palei krantą. Kartais*
mus lydėdavo tėvas. Jam labai patiko Sirilis, ypač nuo tada, kai
šis pralaimėjo jam lenktynes krauliu. Tėvas į jį kreipdavosi „ber­
niuk", Sirilis jį vadindavo „ponu", bet aš nebūčiau galėjusi pa­
sakyti, kuris iš jų vyresnis.
Vieną dieną po pietų buvome pakviesti pas Siriiio motiną ar­
batos. Tai buvo rami, šypsanti sena ponia; ji mums papasakojo
apie savo —našlės ir motinos —rūpesčius. Tėvas reiškė jai užuo­
jautą, dėbčiojo į Aną dėkingumo kupinomis akimis, apibėrė po­
nią komplimentais. Turiu pripažinti, kad jis niekada .negailėjo
veltui leidžiamo laiko. Ana stebėjo tą vaizdą, maloniai šypsoda­
masi. Grįždama ji pareiškė, kad ponia žavi. Aš ėmiau burnoti
prieš tokio tipo senes. Jie atsisuko, atlaidžiai ir pašaipiai šypso­
damiesi, ir aš pratrukau;
— Ar jūs nematote, kad ji patenkinta savimi, —sušukau aš.—
Kad ji didžiuojasi savo gyvenimu, nes įsivaizduoja atlikusi savo
pareigą, ir...
— Bet taip ir yra, —pasakė Ana. —Ji atliko sa'vo, kaip sa­
koma, motinos ir žmonos pareigą...
— O kekšės pareigą? —paklausiau.
— Nemėgstu nešvankybių, —pasakė Ana. —Kad ir paradok­
salių.
—. Tai visai neparadoksalu. Ji ištekėjo, kaip visos išteka, iš
meilės, ar kad taip reikia. Pagimdė vaiką —ar jūs žinote, iš kur
atsiranda vaikai?
Žinoma, ne taip gerai, kaip jūs, —ironiškai pasakė Aha, —
bet šiek tiek numanau.
— Tą vaiką ji išauklėjo. Galimas dalykas, buvo ištikima, nes
veųgė adulterįOy keblumu bei nepatogumų. Jos gyvenimas toks,
kaip ir tūkstančių kitų motetų, o ji, tik pamanykit, tuo didžiuo­
jasi. Ji gyveno paprasčiausioje pasiturinčioje selinoje, buvo' ge­
ra žmona ir motina ir nė piršto nepajudino, kad būtų kitaip. Ji
puikųojąąi ne tuo, ką padarė, o tuo, ko nepadarė.
— Nematau prasmės, —pasakė tėvas.
— Akių dūmimas! —sušukau. -—O paskui sako: „Aš atlikau
savo pareigą" tik todėl, kad nieko nepadarė. Jeigu ji, kilusi iš
turtingos šeimos, būtų tapusi gatvės merga, iš tiesų turėjųLkuo
didžiuotis.
20

— Jūsų samprotavimai madingi, bet neverti nė skatiko, —pa­
sakė Ana.
Galimas dalykas, jos tiesa. Aš tikėjau tuo, ką sakiau, nors, po
teisybei, šitą mintį buvau išgirdusi iš kitų. Tačiau mudviejų su
tėvu gyvenimas pagrindė tą teoriją, ir Anos panieka jai mane
žeidė. Prie menkų dalykų gali būti prisirišęs taip pat, kaip ir
prie visų kitų. Bet Ana manęs nelaikė mąstančia būtybe. Man at­
rodė būtina kuo skubiausiai, trūks plyš įrodyti, kad ji klysta. Aš
nemaniau, kad taip greitai pasitaikys tokia proga ir kad gebėsiu
ja pasinaudoti. Be to, buvau linkusi pripažinti, kad po mėnesio
galbūt aš kitaip galvosiu apie tai, kad mano įsitikinimai pasikeis.
Kaipgi aš galėjau būti kilniaširdė?
Penktas skyrius

Ir štai vieną gražią dieną viskas sugriuvo. Iš pat ryto tėvas
pareiškė, kad vakare važiuosime į Kanus lošti ir pasišokti. Pri­
simenu, kaip apsidžiaugė Elzė. Gerai pažįstamoje kazino atmos­
feroje ji tikėjosi atgauti fatališkos moters žavesį, priblėsusį nuo
nudegimų ir beveik uždaro mūsų gyvenimo būdo. Ana, atvirkš­
čiai negu galvojau, nesipriešino tai lengvabūdiškai išvykai, rodės,
buvo net patenkinta. Todėl, kuo ramiausiai pavakarieniavusi, nu­
ėjau į savo kambarį ir apsivilkau vakarinę suknelę, kurią tik
vieną, beje, ir turėjau. Man ją išrinko tėvas; ji buvo pasiūta iš
egzotiško, mano amžiui per daug egzotiško, audinio, nes tėvas
pagal savo skonį ar įpročius mėgo rengti mane kaip fatališką
moterį. Nusileidau į apačią, kur jis jau laukė manęs, švytėda­
mas nauju smokingu, ir apsivijau rankomis jo kaklą.
— Tu gražiausias vyras iš visų, kuriuos aš pažįstu.
— Išskyrus Sirilj, —pasakė jis, pats netikėdamas tuo, ką kal­
ba. —Q tu gražiausia mergina iš visų, kurias aš pažįstu.
.— Po Elzės ir Anos, —.pasakiau aš, pati tuo netikėdama.
— Kadangi jų čia nėra ir jos verčia, mus laukti, pašok su sa­
vo senu, reumatizmo iškankintu tėvu.
*
Mane apėmė džiaugsmingas svaigulys,^kaip visuomet, kai mes
ruošdavomės kur nors eiti, Jis tikrai nebuvo panašus į seną tėvą.
Šokdama jutau pažįstamus odekolono,1tabako, jo kūno kvapus.
Jis šoko ritmiškai, prisimerkęs, nepajėgdamas, kėip ir aš, sulai­
kyti džiaugsmingos šypsenos...
— Turėsi išmokyti make šokti bibopą,-pasakė jis, pamiršęs
savo reumatizmą.
11
Jis liovėsi šokęs ir mašinaliai sumurmėjo kažką m'alottaUS atei­
nančiai Elzei. Ji lėtai leidosi laiptais, apsivilkusi žaliąja suknia;
lūpose —salonų liūtės šypsena; ji visuomet taip šypsodavosi ka­
zino. Ji padarė viską, kas įmanoma, su saulės išdžiovintais savo
‘plaukais ir besilupančia oda: pagirtinos, bet bergždžios pastangos.
Laimė, ji šito, atrodo, nesuprato.
21

— Važiuojam?
— Anos dar nėra, —pasakiau aš.
— Nueik pažiūrėti, ar ji jau susiruošusi, —paliepė tėvas. —
Kol nuvyksim į Kanus, bus vidurnaktis.
Užlipau laiptais, painiodamasi ilgoje savo suknelėje, ir pasi­
beldžiau į Anos duris. Ji šūktelėjo, kad įeičiau. Sustojau ant slenks­
čio kaip įbesta. Ji vilkėjo pilka suknele, bet tas pilkumas buvo
ypatingas, beveik baltas, nužertas šviesos kaip priešaušrio dan­
gus, jis mirgėjo jūros bangų spalvomis. Rodėsi, šį vakarą Ana
įkūnijo visą brandaus moteriškumo žavesį.
— Stebuklinga, —tariau aš. —O, Ana, kokia suknia!
Ji nusišypsojo savo atvaizdui veidrodyje, kaip šypsomasi žmo­
gui, su kuriuo tenka skirtis.
— Ta pilka spalva iš tiesų nuostabi, —sutiko ji.
— Jūs pati nuostabi, —pasakiau aš.
Ji jiaėmė mane už ausies, įdėmiai pasižiūrėjo. Šiaip jos akys
tamsiai mėlynos. Dabar pašviesėjo, ėmė šypsotis.
— Jūs miela mergytė, nors kartais įkyri.
Ji praleido mane į priekį, nieko nepasakiusi apie mano suk­
nelę: ir nudžiugau, ir įsižeidžiau. Laiptais ji lipo pirma, ir tėvas
jau ėjo jos pasitikti. Jis sustojo laiptų apačioj, pastatęs koją ant
pirmo laiptelio ir pakėlęs į Aną veidą. Elzė irgi žiūrėjo į Aną.
Aš puikiai prisimenu šitą sceną: pirmame plane, tiesiai prieš ma­
no akis, bronzinis Anos pakaušis, nuostabūs pečiai; kiek že­
miau —sužavėtas tėvo veidas, jo ištiesta ranka ir kažkur tolu­
moje Elzės siluetas.
— Ana, —tarė tėvas, —jūs nepaprasta.
Ji šyptelėjo ir pasiėmė paltą.
— Susitiksime ten? —paklausė ji. —Sesile, važiuosite su ma­
nimi?
Ji leido man vairuoti. Kelias naktį buvo toks gražus, kad va­
žiavau visai iš lėto. Ana tylėjo. Atrodė, ji net negirdi, kaip per
radiją ūbauja trimitai. Kai tėvo automobilis lenkė mus ties po­
sūkiu, ji nė nemirktelėjo. Aš supratau, kad išėjau iš žaidimo ir
žiūriu spektaklį, į kurį man jau nevalia kištis.
Tėvo gudrybių dėka kazino salėse mes greitai pasimetėme. Aš
atsidūriau bare su Elze ir vienu įkaušusiu jos pažįstamu iš Pie­
tų Amerikos. Jo specialybė buvo teatras, ir jis, kad ir apgirtęs,
labai įdomiai, su užsidegimu kalbėjo apie jį. Maloniai praleidau
su juo kone valandą, bet Elzė nuobodžiavo. Ji buvo pažįstama
su pora garsenybių, bet teatro specifika jos nedomino. Staiga ji
paklausė, kur mano tėvas, tarsi aš būčiau galėjusi žinoti, ir nu­
ėjo. Amerikietis, rodės, akimirką nuliūdo, bet nauja viskio por­
cija pataisė jo nuotaiką. Aš apie nieką negalvojau apimta džiu­
gaus svaigulio, nes iš mandagumo gėriau kartu su juo. Pasidarė
dar linksmiau, kai jis užsigeidė šokti. Turėjau abiem rankom jį
laikyti ir saugotis, kad nenumindytų man kojų —nelengvas da­
lykas. Mes taip juokėmės, kad, pasirodžius Elzei (tikra Kasan22

dra!), kuri pliaukštelėjo man per petį, norėjau pasiųsti ją po
velnių.
— Jo niekur nėra, —pasakė ji.
Ji atrodė susirūpinusi: pro nubyrėjusią pudrą buvo matyti ap­
silupusi oda, veidas ištįso. Atrodė gailiai. Staiga aš baisiai supy­
kau ant tėvo. Jis elgėsi tikrai nemandagiai.
— O aš žinau, kur jie, —pasakiau šypsodamasi, tarsi būčiau
kalbėjusi apie patį paprasčiausią dalyką, dėl kurio jai nėra ko
jaudintis. —Aš kaipmat.
Netekęs mano paramos, amerikietis krito į Elzės glėbį, bet ne­
atrodė, kad būtų nusivylęs. Liūdnai pagalyojau, kad jos formos
daug iškilesnės už manąsias ir kad nėra ko pykti ant jo. Kazino
buvo didelis: apėjau jį du kartus, bet niekur jų neradau. Apšniukštinėjau visas terasas ir pagaliau prisiminiau mašiną.
Ne iškart radau ją parke. Juodu buvo ten. Aš atėjau iš už­
pakalio ir pamačiau juos veidrodyje. Jų profiliai buvo visai ša­
lia, labai rimti ir nuostabiai gražūs žibinto šviesoje. Jie žiūrėjo
vienas į kitą ir turbūt tyliai kalbėjosi: mačiau, kaip juda jų lū­
pos. Norėjau eiti šalin, bet prisiminiau Elzę ir atidariau dureles.
Tėvo ranka gulėjo ant Anos riešo, jie į mane net nežvilgtelėjo.
— Jums linksma? —mandagiai paklausiau.
— Kas atsitiko? —piktai paklausė tėvas.—Ko tau čia reikia?
— O jums? Elzė jau visą valandą jūsų ieško.
Ana lėtai, tarsi nenorėdama, atsisuko į mane:
— Mes išvažiuojame. Pasakyk jai, kad aš pavargau ir kad
jūsų tėvas parvežė mane namo. Kai bus gana linksmybių, grįšite
mano mašina.
Iš pasipiktinimo ėmiau drebėti, neradau žodžių.
— Kai bus gana linksmybių! Ar suprantate, ką kalbat? Tai
šlykštu.
— Kas šlykštu? —nustebęs paklausė tėvas.
— Atsiveži prie jūros rudaplaukę merginą, kuri nepakelia
saulės, ir kai ji visa nusilupa, tu ją meti. Labai paprasta. O aš,
ką aš pasakysiu Elzei?
Ana lyg pavargusi, vėl'ntišistfko f jį; Jis šypsojosi jai ir ma­
nęs nesiklausė. Iš įniršio praradau savitvardą:
— Pasakysiu..,, pasakysiu jėi, k^d t&y& rado .kitą moterį lo­
vai, o ji tegu irgi pasigaluna sati ką rtorš, ėjr'ne?
Vienu metu nuskaiMėjb 'ievo'Štįk^is ir Anoj kirstis antausis.
)Bere|mt ištraukiau galvą ii mašinbš. Anos r'aiik'a buko sunki.
— A tsipraĮ^T bjP^^ tė^as:

.
Visiškai sutrikusi stovėjau kaip {besta prie durelių. JnJ
Taurios
^ninty§^yis^ą,.ęavęįuoit(ai ateiną, į galvą,
ė —-bEikit: ičia, -r-; pašakė Ąjta,įį Balsas nebuvo grasus, ir!,aš priėjau. . Ji palietė ranka man
-skruostą iir ėmė kalbėti švątaįakj dėtai,,.kąįp;isu. puskvaiše:
—TNepykite, man-dabai; gaila Elzės. Bet' jūs pakankamai sub­
23

tili ir sutvarkysite viską kuo geriausiai. Rytoj mes išsiaiškinsim.
Labai skauda?
— Nieko, —mandagiai atsakiau.
Dėl tokio jos švelnumo, gailėdamasi savo ankstesnio pykčio
priepuolio, aš vos neapsiverkiau. Nulydėjau akimis mašiną, jaus­
damasi kaip išsunkta. Vienintelė paguoda —mintis, kad esu sub­
tili. Neskubėdama sugrįžau į kazino, kur manęs laukė Elzė ir pa­
kibęs ant jos rankos amerikietis.
— Anai pasidarė bloga, —lyg tarp kitko paaiškinau. —Tėve­
lis turėjo parvežti ją namo. Išgersime ko nors?
Ji žiūrėjo į mane, netardama nė žodžio. Ieškojau argumento,
kuris ją įtikintų.
— Ji vėmė, —pasakiau aš, —tai baisu, jos suknelė —vienos
dėmės.
Si detalė man atrodė labai tikroviška, bet Elzė ėmė verkti ty­
liai ir graudžiai. Sutrikusi žiūrėjau į ją.
— Sesile, —tarė ji, —ak, Sesile, mes buvome tokie laimingi...
Ji ėmė raudoti dar labiau. Amerikietis irgi pravirko, kartoda­
mas: „Mes buvome tokie laimingi, tokie laimingi". Tą akimirką
nekenčiau Anos ir tėvo. Kažin ką būčiau padariusi, kad tik varg­
šė Elzė liautųsi raudojusi, tušas nebetekėtų nuo blakstienų ir
amerikietis nebeverktų.
— Dar ne viskas prarasta, Elze. Važiuojam su manim.
— Aš atvažiuosiu šiom dienom savo daiktų, —sukūkčiojo El­
zė. —Sudiev, Sesile, mudvi gerai sutarėme.
Mes su ja kalbėdavome tik apie orą ar madas, bet dabar man
atrodė, kad netenku senos draugės. Staigiai apsisukau ir nubė­
gau prie mašinos.
Šeštas skyrius

Rytas man buvo sunkus, matyt, dėl to, kad vakare gėriau daug
viskio. Atsibudau .tamsoje, tysodama skersai lovos, išdžiūvusia
gerkle, visa išpilta prakaito. Pro langinės plyšį skverbėsi saulė.—
jos spinduly tirštu stulpu kilo aukštyn dulkės. Nenorėjau nei kel­
tis, nei gulėti. Įdomu, kaip elgsis Ana ir tėvas šį rytą, jeigu grįš
Elzė. Stengiausi galvoti apie juos, manydama, kad tai padės man
atsikelti. Pagaliau įveikiau save ir visa sukiužusi, apkvaišusi at­
sistojau ant vėsių miegamojo grindų. Veidrodyje pamačiau liūd­
ną savo atvaizdą ir įdėmiai jį apžiūrėjau: didžiulės akys, patinu­
sios lūpos, tas svetimas veidas —mano... Ar galiu jaustis silpna
ir apgailėtina dėl tų lūpų, persikreipusio Veido, dėl šitų šlykščių
primestų man rėmų? Bet jei tikrai esu įsprausta į rėmus, kodėl
tai suvokiu taip aiškiai ir taip nemaloniai? Aš mėgavausi tuo,
kad niekinu save, nekenčiu pikto savo veido, nuvalkioto ir pabliūškusio nuo lėbavimo. Ėmiau be garso kartoti žodį „lėbavimas",
24

žiūrėdama sau į akis, ir staiga pamačiau, kad šypsausi. Tikrai,
koks čia lėbavimas: keletas taurelių, antausis ir ašaros. Išsivaliau
dantis ir nusileidau į apačią.
Tėvas ir Ana jau sėdėjo terasoje vienas šalia kito prie padėk­
lo su pusryčiais. Aš neaiškiai sumurmėjau „Labas rytas" ir atsi­
sėdau priešais. Iš drovumo nedrįsau žiūrėti į juos, bet jie tylėjo,
ir aš turėjau pakelti akis. Anos veidas buvo kiek paaštrėjusių
bruožų —vienintelis meilės nakties požymis. Abu šypsojosi lai­
mingi. Tai man padarė įspūdį: aš visuomet maniau, kad laimė —
teisumo ir sėkmės laidas.
— Gerai išsimiegojai? —paklausė tėvas.
— Šiaip sau, —atsakiau. —Vakar per daug išgėriau viskio.
Įsipyliau kavos, gurkštelėjau, bet tuoj pat pastačiau puodu­
ką. Jų tylėjime buvo kažkas tokio, tarsi laukimas, nuo kurio pa­
sijutau nejaukiai. Buvau per daug pavargusi, kad galėčiau ilgai
jį pakęsti:
— Kas atsitiko? Abu tokie mįslingi.
Tėvas užsidegė cigaretę, stengdamasis neparodyti, kad jau­
dinasi. Ana žiūrėjo į mane šį kartą aiškiai sutrikusi.
— Norėčiau jūsų šio to paprašyti, —pagaliau ištarė ji.
Laukiau paties blogiausio:
— Vėl ką nors perduoti Elzei?
Ji nusisuko ir įsmeigė akis į tėvą.
— Mes su jūsų tėvu norėtume susituokti, —pasakė ji.
Įdėmiai pažiūrėjau į ją, paskui į tėvą. Valandėlę laukiau ko­
kio nors jo ženklo, mirktelėjimo, kuris mane būtų ir įžeidęs, ir
nuraminęs. Jis apžiūrinėjo savo rankas. „Tai neįmanoma", —kar­
tojau mintyse, nors jau žinojau, kad tai tiesa.
— Puiki mintis, —pasaki ni aš, stengdamasi laimėti laiko.
Nieko nesupratau: tėvą? kuris visuomet taip atkakliai prieši­
nosi vedyboms ir neapkentė jokių grandinių, per vieną naktį ryž­
tasi... Tai apvers aukštyn kojom visą mūsų gyvenimą. Mes pra­
rasim savo nepriklausomybę. Staiga pagalvojau apie mūsų gyve­
nimą trise, gyvenimą, išmintingos ir rafinuotos Anos įstatytą į
vėžes, tą gyvenimą, kurio jai pavydėjau. Protingi, subtilūs drau­
gai, malonūs, ramūs vakarai... Staiga pajutau neapykantą triukš­
mingoms vakarienėms, Pietų amerikiečiams, Elzėms. Mane apėmė
pasididžiavimas, kad esu pranašesnė.
— Puiki, tikrai puiki mintis,—pakartojau aš ir nusišypsojau
jiems.
— Žinojau, kad tau patiks, katinuk,.—pasakė tėvas.
Jis nusiramino, visas nušvito. Išvargęs nuo meilės, tarsi at­
jaunėjęs Anos veidas buvo toks atviras, toks švelnus, kokio anks­
čiau niekad nebuvau mačiusi.
— Eikš čia, katinuk, —pasakė tėvas.
Jis ištiesė man abi rankas, priglaudė mane prie savęs, prie
jos. Aš kone klūpėjau prieš juodu; susijaudinę jie švelniai žiū­
25

rėjo į mane, glostė man plaukūs. O aš be paliovos galvojau, kad
galbūt šią akimirką keičiasi visas mano gyvenimas, o aš jiems,
tiesą pasakius, tesu kačiukas, mažas meilus gyvulėlis. Aš jau­
čiau, kad juodu —aukščiau manęs, jungiami praeities, ateities,
ryšių, kurių nesuprantu ir kurie manęs nesaisto. Sąmoningai už­
simerkiau, padėjau galvą jiems ant kelių, juokiausi kartu su jais,—
vėl pasijutau savo vaidmeny. Pagaliau argi aš nebuvau laimin­
ga? Ana —puiki moteris, be jokių išskaičiavimų. Ji man vado­
vaus gyvenime, nuims nuo manęs bet kokią atsakomybę, kiek­
vienu atveju nurodys teisingą kelią. Aš tapsiu tobulybe, tėvas
irgi, drauge su manim.
Tėvas nuėjo atnešti šampano. Man buvo šlykštu. Jis laimingas,
tai, žinoma, svarbiausia, bet aš jį tiek kartų esu mačiusi laimingą
dėl moters...
— Aš jūsų truputį bijojau, —pasakė Ana.
— Kodėl? —paklausiau.
Paklausęs jos kalbos, galėjai pamanyti, kad mano veto būtų
sutrukdęs dviejų suaugusių žmonių vedybas.
— Maniau, kad bijote manęs, —pasakė ji ir nusijuokė.
Aš irgi nusijuokiau, nes tikrai jos truputį bijojau. Ji leido
man suprasti, kad tai žino ir kad mano baimė nepagrįsta.
— Ar jums neatrodo juokingos tos senių vedybos?
— Jūs visai ne seniai, —pasakiau kiek galima įtikinamiau, nes
tuo metu vaiso žingsniu su buteliu rankose grįžo tėvas.
Jis atsisėdo prie Anos, apkabino jos pečius. Ji palinko visu
kūnu prie jo: pamačiusi tą, judesį, nuleidau akis. Štai dėl ko ji
sutiko tekėti už jo: dėl jo juoko, dėl tos tvirtos rankos, kuria ga­
li pasikliauti, dėl jo energijos, temperamento. Keturiasdešimt me­
tų, vienatvės baimė, galbūt paskutiniai jausmų protrūkiai... Aš
niekad nežiūrėjau į Aną kaip į moterį; aš mačiau jos pasitikėjimą
savimi, eleganciją, intelęktą,. bet niekada nė lašelio jausmingu­
mo, silpnybės... Supratąu< kaip didžiuojasi tėvas: išdidžioji, abe­
jingoji Ana Larsan teka už jo. Ar jis ją myli, ar ilgai mylės? Kuo
skiriasi jo jausmas Apai ųųo tfit ką jis jautė El^ęi? Aš užsimerkiau, apkvaitusi nuo .saulės. Sėdėjoje, trise terasoje, neišsakytų
žodžių, slapto nerimo ir .laimus ąpgąufrtį.
Elzė vis nesirodė. Netruko' prabėgti savaitė.;Septynios laimin­
gos, niekuo nesudrumstos idienos -4*tik septynios. Mes kūrėme su­
dėtingus planus, kaip' apstetysime butą, kokios laikysimės die­
notvarkės. Mes su tėvu ’linksminomės, stengdamiesi kuo'labiau
užpildyti ateities dienas, nerūpestingai, kaipižmonės, kurie niekad
nesilaikė jokicfe tvarkos. Bet argi mes tuo. rimtai etikėjome? Argi
tėvas tikrai ketino kiekvieną dieną pusę, pirmos 'grįžti piejų, va­
karieniauti su šeima ir likti namie?..Tačiau jis linksmai, laidojo
bohemiškus savo įpročius, liaupsino tvarką, miesčioniąką, ele­
gantišką, santūrų gyvenimą. Be abejo, jis kaip ir aš taip^sampretavo vien teoriškai.
?
26

Tos savaitės įvykius mėgstu ir dabar prisiminti, norėdama vis­
ką pergyventi iš naujo. Ana buvo rami, patikli, be galo švelni,
tėvas ją mylėjo. Matydavau, kaip rytais jie nusileidžia laiptais
apsikabinę, linksmai juokdamiesi, įkritusiomis akimis, ir, prisie­
kiu, mielai būčiau sutikusi, kad taip tęstųsi visą gyvenimą. Va­
kare mes dažnai išsiruoidavome į pajūrį išgerti kokios nors ka­
vinės terasoje aperityvo. Visur mus priimdavo kaip paprastą drau­
gišką šeimą, ir man, įpratusiai vaikščioti dviese su tėvu ir matyti
dviprasmiškus ar kupinus užuojautos žvilgsnius bei šypsenas, bu­
vo malonu pasijusti vaidmeny, kuris tiko mano amžiui. Sutuok­
tuvės turėjo įvykti Paryžiuje, grįžus po atostogų.
Vargšą Siri1į gerokai suglumino pasikeitimai mūsų šeimoje.
Bet tokia padori pabaiga jį džiugino. Mudu buriavome, kai norėdavom, bučiavomės, ir kartais, pajutusi jo lūpas prie savųjų, pri­
simindavau Anos veidą, kiek pavargusį jos veidą rytais, lėtus,
tingius po meilės nakties judesius ir pavydėjau jai. Bučinių ne­
ilgam pakanka, ir, be abejo, jei Sirilis būtų mažiau mane mylė­
jęs, tą pačią savaitę būčiau tapusi jo meiluže.
Šeštą valandą mes grįždavome iš salų, Sirilis ištraukdavo val­
tį ant kranto. Namo eidavome per pušynėlį ir, norėdami sušilti,
žaisdavome indėnus, lenktyniaudavome šokinėdami per kliūtis.
Jis visada pavydavo mane prie pat namų, puldavo su pergalės
šūksniu lūpose, parversdavo ant žemės, nubarstytos pušų spyg­
liais, užlauždavo rankas ir bučiuodavo. Dar ir dabar pamenu tų
uždususių bergždžių bučinių skonį, ir kaip plakė Sirilio širdis prie
pat mano širdies unisonu su bangų mūša... Viens, du, trys, ketu­
ri —plaka širdis, ir į smėlį tylutėliai pleškena bangos —viens, du,
trys... Viens —jis atgauna kvapą, bučinys tampa tvirtesnis, inty­
mesnis, aš nebegirdžiu bangų mūšos, ir ausyse skamba vien grei­
tas, tolygus mano pačios kraujo pulsavimas.
Vieną vakarą mus išskyrė Anos balsas. Sirilis gulėjo šalia ma­
nęs, mes buvome pusnuogiai, nužerti rausvų besileidžiančios sau­
lės spindulių ir šešėlių; suprantu, kad tai galėjo Aną suklaidinti.
Ji įsakmiai pašaukė mane.
Sirilis pašoko ant kojų ir, žinoma, susigėdo. Aš irgi atsisto­
jau, tik daug lėčiau, nenuleisdama akių nuo Anos. Ji pasisuko
į Sirilį ir tyliai, lyg jo nematytų, pasakė;
— Tikiuosi, daugiau nebesusitiksime.
Jis nieko neatsakė, pasilenkė prie manęs ir, prieš nueidamas,
pabučiavo į petį. Sis jo poelgis, lyg nebylus pasižadėjimas, mane
nustebino ir sujaudino. Ana įdėmiai žiūrėjo į mane rimtu ir abe­
jingu žvilgsniu, tarsi galvodama apie ką kita. Tatai mane suer­
zino: jei galvoja apie ką kita, galėtų mažiau kalbėti. Aš pri­
ėjau prie jos, vien iš mandagumo apsimetusi sutrikusia. Ji auto­
matiškai nuėmė man nuo kaklo pušies spyglį ir, rodės, tik dabar
mane pamatė. Jos veidą pridengė ta puiki paniekos kaukė, ta
-nuovargio ir nepritarimo išraiška, kuri jai taip tiko, o mane bau­
gino.
27

— Turėtumėt žinoti, kad tokios linksmybės paprastai baigiasi
klinika, —pasakė ji.
Ji stovėjo ir kalbėjo nenuleisdama nuo manęs akių, ir man
buyo be galo nesmagu. Ji buvo iš tų moterų, kurios gali kalbėti
stovėdamos ir nejudėdamos. Aš sėdėčiau krėsle, laikyčiau ką nors
rankose, rūkyčiau cigaretę, sūpuočiau koją, žiūrėčiau, kaip ji su­
pasi...
— Nereikia perdėti, —šypsodamasi pasakiau aš. —Mes su
Siriliu tik bučiavomės, tai nesibaigs klinika.
— Aš jus prašau nebesusitikinėti su juo, —pasakė ji tokiu to­
nu, tarsi aš būčiau melavusi. —Nesiginčykit: jums septyniolika
metų, dabar aš už jus truputi atsakinga ir neleisiu, kad sugadintumėt sau gyvenimą. Be to, jums reikia mokytis, tuo ir bus už­
imti jūsų popiečiai.
Ji nusisuko ir savo tingia eisena nužingsniavo namų link. Iš
siaubo stovėjau kaip įbesta. Ji galvoja taip, kaip kalba: visus ma­
no argumentus, prieštaravimus ji išklausys va taip abejingai, o
tai blogiau už panieką, tarsi manęs nebūtų, tarsi aš —ne Sesilė,
kurią ji pažįsta nuo vaikystės, kurią jai vis dėlto turėtų būti sun­
ku šitaip bausti, o kažkoks daiktas, kurį reikia pastatyti į vietą.
Vienintelė mano viltis —tėvas. Jis reaguos kaip paprastai: ,,Koks
ten berniukas, katinuk? Ar bent gražus ir sveikas? Saugokis iš­
tvirkėlių, vaikuti". Arba jis pasakys ką nors panašaus, arba galas
mano atostogoms.
Vakarienė praėjo kaip košmaras. Anai nė į galvą nešovė min­
tis man pasiūlyti: „Aš nieko nesakysiu tėvui, aš ne .skundikė, bet
jūs pažadėsite mokytis". Tokie susitarimai ne jos charakteriui.
Tai mane ir džiugino, ir pykino —tada būčiau galėjusi ją niekin­
ti. Bet ji ir dabar neprašovė pro šalį ir, tik suvalgiusi sriubą, pri­
siminė mūsų incidentą:
— Būtų gerai, Reimonai, kad duotumėt dukrai išmintingų pa­
tarimų. Sį vakarą užklupau ją pušyne su Siriliu, ir neatrodo, kad
jie būtų nuobodžiavę.
Tėvas, vargšelis, pamėgino viską nuleisti juokais:
— Ką aš girdžiu? O ką jie ten veikė?
— Aš jį bučiavau, —karštai sušukau, —o Ana pagalvojo...
— Aš ničnieko nepagalvojau, —nukirto Ana. —Bet manau,
kad kurį laiką jai būtų geriau nesimatyti su juo ir pasimokyti
filosofijos.
— Vargšė mergytė, —pasakė tėvas. —Ar tas' Širdis nors šau­
nus vaikinas?
Sesilė irgi šauni mergaitė, —tarė Ana.,r- Ir todėl man būtų
labai nemalonu, jeigu ji patektų į bėdą. O turint galvoje, kad čia
ji visiškai laisva ir nuolat su tuo berniuku, ir abu dykinėja, bė­
dos neišvengsi. Jums taip neatrodo?
Išgirdusi šitą „Jums taip neatrodo?“, pakėliau galvą:- tėvas,
visiškai suglumęs, nudelbė akis.
28

~ - Be abejo, jūsų tiesa, —pasakė jis. —Žinoma, apskritai tau
reikėtų pasimokyti, Sesile. Tu juk nori išlaikyti filosofiją, ar ne?
— Man vis tiek, —trumpai atkirtau.
Jis pažvelgė j mane ir kaipmat nusuko žvilgsnį. Aš sutrikau.
Supratau, kad nerūpestingumas —vienintelis jausmas, kuriuo grindėme savo gyvenimą, —neturi savigynos argumentų.
— Na štai, —pasakė Ana, paėmusi per stalą mano ranką, —
jūs atsisakote laukinukės vaidmens ir imate vaidinti stropią moks­
leivę —tik mėnesį, visai nebaisu, ar ne?
Juodu žiūrėjo į mane ir šypsojosi: šitokiomis aplinkybėmis ne­
pasiginčysi. Atsargiai Ištraukiau ranką:
— Ne, —pratariau, —labai baisu.
Aš tai pasakiau taip tyliai, kad jie neišgirdo, o gal neno­
rėjo išgirsti. Kitos dienos rytą aš sėdėjau prie vienos Bergsono
frazės —praėjo keletas minučių, kol ją supratau: „Nors kokie
įvairūs iš pirmo žvilgsnio atrodo faktai ir jų priežastys ir nors
pagal elgesio taisykles negalima spręsti apie daiktų esmę, mes
visada semiamės jėgų žmonijos meilei iš generatyvinio žmonių
giminės principo". Aš pakartojau tą frazę iš pradžių tyliai, bi­
jodama sudirginti save, paskui visu balsu. Įsistebeilijau į ją, su­
siėmusi rankomis galvą. Pagaliau aš ją supratau, bet likau tokia
pat šalta ir bejėgė, kaip ir skaitydama pirmą kartą. Nebegalėjau
tęsti toliau; aš skaičiau sekančias eilutes taip pat stropiai, kupina
geriausių norų, bet staiga manyje viskas sukilo, ir aš kritau ant
lovos. Pagalvojau apie Sirilį, kuris laukė manęs smėlėtoje įlanko­
je, apie švelnų valties lingavimą, mūsų bučinių skonį ir —apie
Aną. Aš taip pagalvojau apie ją, kad krūtinėje ėmė daužytis šir­
dis; atsisėdau lovoje, įtikinėdama save, kad tai kvaila ir siaubin­
ga, kad aš tik lepūnėlė ir tinginė ir kad neturiu teisės taip galvoti.
Bet prieš savo valią galvojau toliau: galvojau, kad ji kenksminga
ir pavojinga ir kad ją reikia pašalinti iš kelio. Prisiminiau ką tik
pasibaigusius pusryčius: sėdėjau už stalo, sukandusi dantis. Įs­
kaudinta, persikreipusi iš pykčio, jaučiausi juokinga, apimta jaus­
mo, kurį niekinu... Taip, tuo Ana ir buvo kalta: ji man trukdė
mylėti save. Gamtos sukurta laimei, šypsenai, nerūpestingam gy­
venimui, per ją įžengiau į sąžinės priekaištų ir graužaties pasaulį
ir, visiškai neįpratusi analizuoti savo poelgių; galutinai jame pa­
simečiau- O ką ji man davė? Vertinau jos jėgą: ji norėjo mano
tėvo ir gavo jį; ji pamažu ruošėsi padaryti mus, vieną —Anos Larsan vyru, kitą —podukra. Tai yra kultūringais, gerai išauklėtais
ir laimingais žmonėmis. Ir ji tikrai privers mus būti laimingus.
Aš puikiai mačiau, kaip lengvai mes, tokie nepastovūs, pasiduo­
sime pagundai užsidaryti rėmuose, nusiimti bet kokią atsakomy­
bę. Per daug jau didelė jos įtaka mums. Tėvas nebepriklauso
man; jo. sutrikęs, nugręžtas nuo manęs veidas prie stalo perse­
kiojo, kankino mane. Vos neverkdama, galvojau apie ankstesnę
20

mūsų draugystę, apie tai, kaip mes juokdavomės mašinoje, pa­
ryčiais grįždami namo šviesėjančiomis Paryžiaus gatvėmis. Vis­
kam atėjo galas. Aš irgi pakliūsiu jos įtakon, ji mane auklės ir
formuos. Man net nereiks kentėti: ji veiks protingai, pasitelkda­
ma ironiją, švelnumą, aš nesugebėsiu jai priešintis, o po pusme­
čio—ir nebenorėsiu.
Aš būtinai turiu suimti save į rankas, susigrąžinti tėvą ir anks­
tesnį mūsų gyvenimą. Kokie žavūs man staiga pasirodė tie dveji
linksmo ir netvarkingo gyvenimo metai, tie dveji metai, kurių
taip lengvai atsisakiau anądien... Teisė galvoti, galvoti ne taip,
kaip reikia, ar išvis beveik negalvoti, teisė gyventi, kaip patinka,
būti tokiai, kaip patinka. Nesakau „būti pačia savimi", nes esu
tik medžiaga lipdymui, bet turėti teisę atmesti teikiamas formas.
Aš suprantu, kad mano nuotaikos pasikeitimą galima paaiš­
kinti sudėtingais motyvais, kad galima man prikergti kokius tik
nori kompleksus: kraujomaišišką meilę tėvui arba nesveiką aist­
rą Anai. Bet aš žinau tikrąsias priežastis: karštis, Bergsonas, Ši­
rdis arba, tiksliau, jo nebuvimas. Aš mąsčiau apie tai iki pat va­
karo, išgyvendama visą gamą nemalonių nuotaikų, kurias sukėlė
mintis, kad mes Anos rankose. Aš nepratusi mąstyti, tai mane
erzina. Prie stalo, kaip ir rytą, nepravėriau burnos. Tėvas jautė pareigą pasišaipyti:
— Mėgstu jaunimą už linksmumą... pokalbius...
Aš rūsčiai dėbtelėjau į jį. Visiškai teisingai, jis mėgo jauni­
mą, su kuo gi kitu aš tiek šnekėdavau? Mes kalbėdavome apie
viską: apie meilę, mirtį, muziką. Jis pametė mane, jis pats pada­
rė mane beginklę. Žiūrėjau į jį ir galvojau: „Tu nebemyli ma­
nęs taip, kaip anksčiau, tu išduodi mane“, ir stengiausi be žodžių
įteigti jam tą mintį; pergyvenau tikrą tragediją. Jis irgi pažiū­
rėjo į mane, staiga sunerimęs, galbūt suprato, kad tai nebe juo­
kai ir kad mūsų darnus gyvenimas pavojuje. Jis sustingo su
klausimu akyse. Ana atsisuko į mane:
— Jūs blogai atrodote, mane graužia'sąžinė, kad priverčiau
jus mokytis.
Aš neatsakiau, per daug nekenčiau savęs už dramą, kurią pra­
dėjau ir kurios nebegalėjau sustabdyti. Baigėme vakarieniauti.
Terasoje šviesos kvadrate, krintančiame nuo valgomojo lango, pa­
mačiau, kaip Anos ranka su ilgais judriais pirštais pakilo ir su­
sirado tėvo ranką. Aš galvojau apie Sirilį, norėjau, kad jis ap­
kabintų mane šioje terasoje, užtvindytoje mėnulio šviesos ir ci­
kadų svirpimo. Norėjau, kad mane glamonėtų, guostų, sutaikytų
su pačia savim. Tėvas su Ana tylėjo: jų laukė meilės naktis, ma­
nęs —Bergsonas. Pabandžiau pravirkti, sužadinti gailestį sau —*
veltui. Gailėjau Anos, tarsi jau būčiau buvusi tikra, kad laimėsiu.
30

ANTRA DALIS
Pirmas skyrius

Pati stebiuosi, kaip aiškiai nuo tos valandos viską prisimenu.
Ėmiau atidžiau stebėti kitus, save. Betarpiškumas, vaikiškas
egoizmas man visada buvo įprasta prabanga. Aš visada joje gy­
venau. O štai tas keletas dienų mane taip sukrėtė, kad ėmiau
mąstyti, stebėti save iš šalies. Patyriau visas autoanalizės kan­
čias, bet, deja, taip ir nesusitaikiau su savimi. „Tai, ką aš jaučiu
Anai, —galvojau, —kvaila ir niekinga, o išskirti ją su tėvu —
žiauru." Bet pagaliau už ką aš save smerkiu? Aš esu aš ir turiu
teisę patirti visusjausmus. Pirmą kartą mano asmenybė tarsi su­
sidvejino, ir mane nepaprastai nustebino tas dvilypumas. Aš ras­
davau pasiteisinimų, šnabždėdavau juos sau pačiai, manydavau
esanti nuoširdi, bet staiga prabildavo kitas mano „aš", šaukdavo,
kad apgaudinėju save, sugriaudavo mano argumentus, nors jie
ir atrodė nepriekaištingi. Ką gali žinoti, gal tas antrasis mano
„aš" klaidino mane? Ar šitoks įžvalgumas nebuvo didžiausia ma­
no klaida? Valandų valandas praleisdavau savo kambary, svars­
tydama, ar baimė ir priešiškumas, kuriuos mem dabar įkvepia
Ana, turi pagrtndą, o gal aš tik išlepinta, egoistiška mergytė,
siekianti apgaulingos nepriklausomybės.
Tuo tarpu aš kasdien besėjau, pliaže tik miegodavau, o prie
stalo, pati to nenorėdama, įtemptai tylėjau, ir tai juos ėmė slėgti.
Aš stebėjau Aną, sekiau kiekvieną jos judesį, valgydama ir te­
galvojau: „Pasisuko į jį —argi tai ne meilė, pati tikriausia mei­
lė, kokios jis niekad nebepatirs? Štai šypsosi man, o akyse neri­
mas—kaipgi aš galiu pykti ant jos?" Bet staiga išgirsdavau:
,JKai. grįšim namo, Reimonai..." ir, pagalvojusi, kad ji gyvens su
mumis, įsibraus į mūsų gyvenimą, visa įsitempdavau. Ėmiau įžiū­
rėti joje apsukrią ir šaltą moterį. Aš galvodavau: „Jos širdis šal­
ta, mūsų —karšta; ji valdinga, mes —nepriklausomi; ji abejin­
gą, žmonės jos nedomina, mes trokštame bendrauti; ji santūri,
mfes —lįnksmb Tik mės vieni du gyvi žmonės, ji iii savo ramy­
bė įlįs" tarp mūsų, atšils, išsiurbs po truputį mūsų šilumą ir nėrčjteštftigumą, ji apvogs mus, ta gyvatė", gyvatė, —kartojau
aš,—-gyvatė. Ji man paduodavo duonos, ir tada, staiga atsikvo­
šėjusi,' !mintyse*'£ū§ūkd£vau: „Kokia kvailystė, juk tai Ana, įsrotihgoji•)Ana/%urt rūpinasi tavimi. Ji šalta, tokia jos natūra, čia
ųėra
išskaičiavimo; abejingumas ją saugo nuo šlykščių gyvenimojsmulkmenų, tai ,taurumo, požymis". Gyvatė... išbalusi nuo
gėdosažįfirėdžcrau į jąvir mintyse maldaudavau atleisti man. Kar­
tais jitisū&autiavo';mano žvilgsnį,, ir jos .veidą apniaukdavo nu­
31

stebimas, netikrumo jausmas, ji nutildavo žodžio vidury. Ins­
tinktyviai pažvelgdavo į tėvą, bet jo akyse matydavo tik susi­
žavėjimą ar geismą, jis nesuprato jos nerimo priežasties. Pagaliau
dėi mane kaltės atmosfera pasidarė nepakeliama, ir aš neken­
čiau savęs už tai.
Tėvas kentėjo tiek, kiek išvis jis galėjo kentėti tokioj pa­
dėty. Tai yra menkai, nes buvo beprotiškai įsimylėjęs Aną, be­
protiškai didžiavosi ir džiaugėsi, ir tuo tik tegyveno. Ir vis dėlto
vieną dieną, kai išsimaudžiusi snūduriavau pliaže, jis atsisėdo
šalia ir ėmė žiūrėti į mane. Jutau jo sunkų žvilgsnį. Ketinau at­
sistoti ir linksmai —jau pripratau apsimetinėti! —pakviesti jį
maudytis, bet jis padėjo ranką man ant galvos ir gailiu balsu pra­
bilo:
— Ana, pažiūrėkite į tą žiogą —vieni kauliukai. Jeigu tai nuo
mokymosi —bala jo nematė.
Jis manė, kad viskas susiklostys gerai, ir, be abejo, jei būtų
pasakęs tai prieš dešimt dienų, viskas būtų buvę kaip reikiant.
Bet dabar aš per daug toli buvau nuėjusi, ir popietinės darbo
valandos manęs nebejaudino —po Bergsono neatverčiau nė vie­
nos knygos.
Priėjo Ana. Aš gulėjau kaip gulėjusi ant pilvo smėlyje ir
įdėmiai klausiausi jos tylių žingsnių. Ji atsisėdo kitapus manęs
ir sumurmėjo:
— Tikrai, darbas jai ne į kūną. Bet būtų geriau, kad ji tikrai
mokytųsi, užuot sukusi ir sukusi po kambarį...
Aš atsigręžiau, pažiūrėjau į juos. Iš kur ji žino, kad aš ne­
simokau? Gal ji atspėja, net ką aš galvoju, iš jos dar ne to gali
sulaukti. Si mintis mane išgąsdino.
— Aš visai nesuku po kambarį, —užginčijau aš.
— Gal. tu ilgiesi to berniuko? —paklausė tėvas.
— Ne!
Truputį melavau. Bet aš tikrai neturėjau laiko galvoti apie
Sirilį.
*- * «
,
—Ir vis dėlto tu blogti jautiesi, —griežtai pašakė' tėvas. —
Matot, Ana? Kaip'viščiukas, kurį išdarinėjo ir padėjo kepti sau­
lėje.
— Sesile, mano mergyte, —pasakė Ana. —Suimkit save į ran­
kas. Nors kiek pasimokykit ir daugiau valgykit. Tas egzaminas
labai svarbus...
— Man nusispjaut ant to egzamino, —surikau aš, —supran­
tat, nusispjaut!
Kupina nevilties pažiūrėjau tiesiai jai į veidą, tegu supranta,
kad tai daug svarbiau negu egzaminas. Aš -norėjau, kad ‘ji pasi­
teirautų: ,,Tai kas yra?", kad apipiltų mane klausimais, privers­
tų viską išsipasakoti. Ir tada ji įtikintų mane, įteigtų, ką tik nori,
ir manęs nebegraužtų ii nebeslėgtų tokios mintys. Ji1įdėmiai
žiūrėjo į mane savo tamsiai mėlynomis lūkesčio ir ■priekėtdtų pil­
32

nomis akimis. Ir aš supratau, kad ji niekad nė nepagalvos mane
klausinėti, neduos man išlieti širdies, jai net į galvą neateis tokia
mintis —ji mano, kad taip nedaroma. Ji net neįsivaizduoja, ko­
kios mintys mane ėda, o jei ir įsivaizduotų —reaguotų abejingai,
su panieka. Nieko kito jos ir nevertos. Ana visada tiksliai žino
daiktų vertę. Štai kodėl mes niekada nerasime bendros kalbos.
Aš vėl kritau ant žemės, prisiglaudžiau skruostu prie švelnaus
karsto pliažo smėlio, atsidusau, suvirpėjau. Ant pakaušio nusi­
leido rami ir tvirta Anos ranka, valandėlę palaikė mane prispau­
dusi, kol man liovėsi nervinis drebulys.
— Nekomplikuokite gyvenimo, —pasakė ji. —Jūs buvote to­
kia patenkinta ir judri, visada elgėtės beatodairiškai, dabar ėmė­
te protauti, tapote liūdna. Tai ne jūsų vaidmuo.
— Žinau,—atsakiau. —Aš —jauna besmegenė būtybė, svei­
ka, linksma ir kvaila.
— Eime pietauti, —pasakė ji.
Tėvas jau nuėjo, jis negalėjo pakęsti tokių kalbų; pakeliui
jis paėmė.mano ranką ir ėjo laikydamas ją savojoje. Jo ranka
buvo tvirta ir visada teikė man paguodą: ji šluostė man ašaras,
kai pirmą kartą nusivyliau meile, ji laikė mano ranką, kai būdavom ramūs ir niekas nedrumstė mūsų laimės, ji slapčia bičiu­
liškai suspausdavo manąją, kai springdavom juoku. Aš matyda­
vau tą ranką ant vairo ar laikančią raktus vėlyvą naktį, kai sun­
kiai pataikydavo į užraktą, matydavau ją ant moters peties ar
cigarečių dėžutės, —dabar ši ranka nebegalėjo man padėti. Aš
stipriai ją suspaudžiau. Tėvas pažiūrėjo į mane ir nusišypsojo.
Antras skyrius

Praėjo dvi dienos: aš sukau ir sukau po kambarį ir galutinai
išsekau. Mane persekiojo įkyri mintis: Ana padarys perversmą
mūsų gyvenime. Aš nesistengiau pasimatyti su Siriliu: jis paguos­
tų mane, duotų žiupsnelį laimės —aš šito nenorėjau. Man netgi
teikė šiokį tokį pasitenkinimą neišsprendžiami klausimai, kurie
knibždėte knibždėjo mano galvoje, praeities dienų prisiminimai,
ateities baimė. Užėjo karščiai; mano kambarys uždarom langinėm
skendėjo prietemoje, bet ir tai negelbėjo nuo nepakeliamos slo­
gios drėgnos tvankos. Aš tysodavau lovoje, atmetusi galvą, įs­
meigusi akis į lubas, ir tik retkarčiais pajudėdavau, ieškodama
vėsesnės paklodės vietos. Aš nemiegodavau, lovos kojūgaly tu­
rėjau patefoną ir vieną po kitos dėjau plokšteles —be melodijos,
su aiškiu ritmu. Daug rūkiau, jaučiausi dekadente, ir man tai
patiko. Bet tas žaidimas negalėjo manęs apgauti: man buvo liūd­
na, aš visiškai nežinojau, ką daryti.
Vieną popietį į mano duris pasibeldė kambarinė ir paslaptin­
ga mina pasakė, kad „apačioje kai kas laukia". Aš tuoj pat pa33

maniau, kad Širdis. Nusileidau žemyn, bet radau ne jį. Ten bu­
vo Elzė. Ji karštai suspaudė man rankas. Aš žiūrėjau j ją, nu­
stebinta jos grožio. Dabar ji buvo lygiai, šviesiai nudegusi, rū­
pestingai pasidažiusi ir susišukavusi ir atrodė akinančiai jauna.
— Atėjau savo daiktų, —pasakė ji. —Chuanas neseniai nu­
pirko keletą suknelių, bet vis tiek negana.
Valandėlę galvojau, iš kur atsirado tas Chuanas, bet nepa­
klausiau. Aš apsidžiaugiau pamačiusi Elzę: ją gaubė išlaikytinės,
barų, lengvabūdiškų vakarėlių atmosfera, kuri man priminė anks­
tesnį laimingą gyvenimą. Pasakiau, kad man malonu ją matyti, ir
ji ėmė įtikinėti mane, kad mes visada kuo puikiausiai supratom
viena kitą, nes tarp mūsų daug bendro. Aš nežymiai krūptelė­
jau, bet neparodžiau to ir pasiūliau jai užeiti pas mane —nerei­
kės susitikti su tėvu ir Ana. Kai paminėjau tėvą, ji nejučiom vos
vos krestelėjo galva, ir aš pagalvojau, kad ji, galimas dalykas,
vis dar jį myli... nežiūrint Chuano ir jo suknelių. Ir dar pagal­
vojau, kad prieš tris savaites to krestelėjimo nebūčiau pastebėjusi.
Mano kambary ji ėmė karštai pasakoti apie tą svaiginantį
aukštuomenės gyvenimą, į kurį ji dabar pateko. Aš klausiau ir
jaučiau, kad mano galvoje gimsta neaiškios keistos mintys, ku­
rias tam tikra prasme įkvėpė nauja jos išvaizda. Pagaliau ji nu­
tilo, gal todėl, kad aš nepalaikiau kalbos, pavaikščiojo po kam­
barį ir neatsigręždama abejingu tonu paklausė, ar „Reimonas
laimingas". „Vienas —nulis mano naudai", —pagalvojau aš ir
kaipmat supratau kodėl. Mano galvoje kilo daugybė sumanymų,
daugybė planų, aš pasijutau prislėgta ankstesnių argumentų naš­
tos.' Ir tuoj pat supratau, ką turiu atsakyti.
— „Laimingas!" Per stipriai pasakyta! Tiesiog Ana stengiasi
jam tai įteigti. Labai apsukri moteris.
— Labai! —atsiduso Elzė.
— Niekad neatspėtumėt, ko ji pasiekė... Ji išteka už jo...
Elzė atsisuko į mane, persikreipusiu iš siaubo veidu:
— Išteka? Reimonas, Reimonas nori vesti?
— Taip, —pasakiau aš. —Reimonas žada vesti.
Staiga man užėjo toks juokeis, kad vos neuždusau. Rankos ėmė
drebėti. Elzė atrodė tokia sutrikusi, tarsi aš būčiau jai smogusi
per veidą. Reikėjo neduoti jai laiko pagalvoti, prieiti prie išva­
dos, kad, šiaip ar taip, jo amžįąus žmogui tai natūralu, juk jis
negali visą laiką gyventi su dęmimondo mergšėmis. Aš pasilen­
kiau ir, prislopinusi balsą, kad būtų įspūdingiau, pasakiau:
-r- Negalima leisti, kad tai įvyktų, Elzę. Jis jau kenčia. Tai
visiškai neįmanoma, jūs pati puikiai suprantat.
— Žinoma, —pasakė ji.
Ji buvo kaip apkerėta —aš vos laikiausi nesusijuokusi, ma­
ne vis labiau krėtė drebulys.
— Aš jūsų laukiau, —tęsiau aš. —Tik jūs pajėgi varžytis su
Ana. Čia reikalinga jūsų klasės moteris.
94

Ji aiškiai troško patikėti mano žodžiais.
— Bot jeigu tuokiasi, vadinasi, myli ją, —prieštaravo ji.
— Liaukitės, —pasakiau švelniu balsu, —jis myli jus, Elze.
Nemėginkite manęs įtikinėti, kad to nežinote.
Mačiau, kaip ji ėmė mirksėti, nusisuko, slėpdama džiaugsmą,
viltį, kurią aš pasėjau. Mane apėmė įkvėpimas, aš puikiai jau­
čiau, ką turiu sakyti.
— Suprantate,—kalbėjau aš,—ji prisiviliojo jį šeimos židi­
nio idilija, dorovingu gyvenimu, ir štai jis užkibo ant meškerės.
Mano žodžiai slėgė mane pačią... Nes, tiesą pasakius, jie iš­
reiškė mano tikruosius jausmus, žinoma, primityvia ir grubia for­
ma, bet jie visiškai atitiko mano mintis.
— Jeigu jie susituoks, mūsų visų trijų gyvenimas bus sugriau­
tas, Elze. Reikia apginti mano tėvą, juk tai didelis vaikas... Di­
delis vaikas...
„Didelis vaikas", —karštai kartojau aš. Visa tai gerokai pri­
minė melodramą, bet gražios žalsvos Elzės akys jau apsitraukė
gailesčiu. Užbaigiau kaip maldą:
— Padėkite man, Elze. Dėl savęs, dėl mano tėvo, dėl judviejų
meilės...
„ ...ir dėl sniego žmogučių", —užbaigiau mintyse.
— Bet ką gi aš galiu padaryti? —paklausė Elzė. —Man atro­
do, tai neįmanoma.
— Jei jums atrodo neįmanoma, tada, žinoma, nieko nepada­
rysi, —tariau, kaip sakoma, slopiu balsu.
— Tai kekšė! —sumurmėjo Elzė.
— Tiksliai, —pasakiau aš ir šįkart pati nusisukau.
Elzė akyse pražydo. Iš jos pasityčiojo, ji dar parodys tai in­
trigantei, ko verta ji, Elzė Makenbur. Mano tėvas ją myli, ji tai
visuomet žinojo. Ji taip pat, nes Chuanas nepajėgė užtemdyti
Reimono žavesio. Ji, žinoma, jarn nekalbėjo apie šeimos židinį,
bet užtai nors nebuvo įkyri, nemėgino...
— Elze, —pasakiau aš, nebega ėdama ilgiau kęsti. —Eikite pas
Sirilį ir mano vardu paprašykite jų namuose prieglobsčio. Su mo­
tina jis susitars. Pasakykite, kad rytoj rytą aš ateisiu pas jį. Tri­
se viską ir aptarsim.
Tarpdury dėl juoko pridūriau:
— Jūs kovojate už savo laimę, Elze.
Ji kuo rimčiausiai linktelėjo pritardama, tarsi nebūtų turėjusi
gero tuzino tos laimės variantų, —tiek, kiek ir vyrų, kurie ją
išlaikė. Žiūrėjau, kaip ji eina, saulės nutvieksta, savo įprastu šo­
kėjos žingsniu. Nepraeis nė savaitė, ir mano tėvas vėl jos užsigeis.
Buvo pusė keturių: tėvas tikriausiai miega Anoš glėbyje. Ji
pati pusnuogė, patenkinta, drybso lovoje, malonumo, laimės, karš­
čio iškankinta, ir, be abejo, taip pat miega... Skubiai ėmiau kurti
planus, nė nebandydama susimąstyti apie save. Neprisėsdama
siuvau po kambarį, ėjau prie lango, mesdavau akį į ramią, be
35

vienos bangelės jūrą, skalaujančią smėlėtą krantą, grįždavau prie
durų ir vėl droždavau prie lango. Buvau užimta sudėtingiausiais
apskaičiavimais, sugalvodavau begalę kontrargumentų ir vieną
po kito juos sutriuškindavau; niekad nemaniau, kad toks išradin­
gas ir nuovokus žmogaus protas. Jaučiausi pavojinga ir apsukri,
ir prie nepasitenkinimo, apėmusio mane nuo pat pokalbio su El­
ze pradžios, prisidėjo išdidumo, vidinės harmonijos ir vienatvės
jausmas.
Ar verta dar kalbėti, kad viskas išgaravo, kai atėjo laikas
maudytis. Man nedavė ramybės sąžinės balsas, aš nėriausi iš kai­
lio, norėdama išpirkti savo kaltę Anai. Nešiau jos krepšį, puoliau
paduoti chalatą, kai ji išlipo iš vandens, buvau tikras paslaugu­
mo įsikūnijimas, apipyliąu ją meiliais žodžiais; toks staigus mano
pasikeitimas po tiek dienų tylos ją nustebino, net nudžiugino.
Tėvas buvo sužavėtas. Ana dėkojo man šypsena, linksmai atsa­
kinėjo į klausimus, o mano ausyse skambėjo: „Tai kekšė!" —
„Tiksliai". Kaip aš galėjau taip pasakyti, klausyti kvailų Elzės
kalbų? Rytoj pat liepsiu jai išvažiuoti, pasakysiu, kad apsirikau.
Viskas liks kaip buvę, ir kodėl man pagaliau neišlaikius to eg­
zamino? Bakalauro laipsnis tikriausiai naudingas dalykas.
— Ar ne tiesa?
Aš paklausiau Aną:
— Bakalauro laipsnis —naudingas dalykas, tiesa?
Ji pažiūrėjo į mane ir ėmė juoktis. Aš —irgi, laiminga, ma­
tydama ją tokią linksmą.
— Jūs nepakartojama, —pasakė ji.
Tikra tiesa, aš nepakartojama, o jeigu ji dar žinotų, ką esu
sumaniusi! Nesitvėriau kailyje —taip norėjau jai viską papasa­
koti, kad ji pamatytų, jog esu tikrai nepakartojama. Įsivaizduoki­
te, į kokią komediją įvėliau Elzę! Ji apsimes įsimylėjusi Sirilį,
gyvens pas juos, mes matysime juos plaukuojant valtimi, susitik­
sime miške, ant jūros kranto. Elzė vėl išgražėjo. O, žinoma, ji
negali lygintis su jumis, bet tai graži, žydinti būtybė, į kurią gat­
vėje gręžiojasi vyrai. Mano tėvas ilgai netvertų: jis niekad- ne­
sutiktų, kad graži moteris, kuri jam priklausė, taip greitai gautų
kitą, ir dar, galima sakyti, jo akyse. Ypač vyrą, jaunesnį už jį.
Matote, Ana, jis, nors jus ir myli, labai greitai vėl jos užsigeistų,
norėdamas patenkinti savimeilę. Jis didelis garbėtroška, o gal ne­
pasitiki savimi, ką gali žinoti. Elzė, mano nurodymu, padarytų
viską taip, kaip reikia. Vieną gražią dieną jis jus apgautų, o jūs
to nepakeltumėt, ar ne? Jūs ne iš tų moterų, kurios dalijasi su
kita. Vadinasi, išvažiuotumėt, šito aš ir siekiau. Taip, tai kvai­
la, aš pykau ant jūsų dėl Bergsono, dėl karščio; įsivaizdavau,
kad... Aš net nedrįstu jums pasakyti ką, per daug jau abstraktu
ir juokinga. Dėl to egzamino aš galėjau supykinti:mus su jumis,
jumis, motinos bičiule, mūsų drauge. O vis dėlto bakalauro laips­
nis—geras dalykas, ar ne tiesa?
36

— Ar ne tiesa?
— Kas —ar ne tiesa? —paklausė Ana. —Kad bakalauro laips­
nis —geras dalykas?
— Taip, —atsakiau aš.
Apskritai neverta jai pasakoti, tikriausiai nesuprastų. Yra
dalykų, kurių ji, Ana, nesupranta. Aš šokau į vandenį ir nuplau­
kiau paskui tėvą, ėmiau grumtis su juo, vėl pajutau, kaip malo­
nu žaisti, plaukioti, turėti ramią sąžinę. Rytoj aš persikraustysiu
į kitą kambarį, įsitaisysiu palėpėje su savo vadovėliais. Bergsono,
aišku, neimsiu —reikia turėti saiką I Kiekvieną dieną po geras dvi
valandas įtempto darbo, —tyla, niekas netrukdo, rašalo, popie­
riaus kvapas. O spalio mėnesį —sėkmingai išlaikyti egzaminai,
juokiasi nustebintas tėvas, giria Ana, įteikiamas diplomas. Aš tap­
siu protinga, išsilavinusi, kiek abejinga, kaip Ana. Ką gali žino­
ti, gal aš labai gabi... Juk sugebėjau per penkias minutes sukurti
logišką planą, šlykštų, aišku, bet logišką. O Elzei Akies mirks­
niu priverčiau ją paklusti man, pažadinusi jos tuštybę, jausmus,
o juk ji buvo atėjusi pasiimti daiktų. Tarp kitko, įdomu: aš nu­
sižiūrėjau silpnąją Elzės vietą, nusitaikiau ir, prieš pradėdama
kalbėti, tiksliai apskaičiavau šūvį. Pirmą kartą pajutau šį neap­
sakomai malonų jausmą: perprasti žmogų, pamatyti jo silpnybes,
sužinoti, kas dedasi jo širdyje, ir smogti į skaudamą vietą. Atsar­
giai, tarsi nuspausdama pirštu spyruoklę, pabandžiau šį tą apčiuop­
ti, ir spyruoklė tučtuojau pakluso. Pataikiau! Aš šito nebuvau
patyrusi, nes esu per daug impulsyvi. Jei kada ir paliesdavau
kieno nors jautrią vietą, tai tik netyčia. Ir štai man atsivėrė vi­
sas stebuklingas žmogaus refleksų mechanizmas, žodžio galia...
Kaip gaila, kad suradau jį per melą. Vieną dieną ką nors rimtai
pamilsiu ir šitaip atsargiai, švelniai, virpančia ranka užčiuopsiu
kelią į jo širdį.
Trečias skyrius

Kitą rytą, eidama į vilą, kur gyveno Sirllis, nebebuvau taip
įsitikinusi savo intelekto jėga. Per vakarienę, švęsdama išgiji­
mą, daug išgėriau ir apsvaigau, {tikinėjau tėvą, kad rašysiu dar­
bą iš literatūros, bendrausiu su eruditais, tapsiu įžymia ir nuo­
bodžia dama. O jam teks panaudoti visas reklamos galimybes ir
skandalingai mane išgarsinti. Vienas per kitą kūrėme absurdiš­
kus planus ir kvatojome kaip patrakę. Ana irgi juokėsi, bet ne
taip garsiai], kiek atlaidžiai. O kartais, kai mano išgarsėjimo pla­
nai peržengdavo literatūros ar paprasčiausio padorumo ribas, jos
juokas visai nutildavo. Bet tėvas buvo toks laimingas, kad tie
kvaili juokai 'mus vėl suartino, todėl Ana nieko nesakė. Galų ga­
le jie^mane paguldė į lovą, apklojo. Aš jiems karštai dėkojau,
vis klausinėjau: „Ką aš veikčiau be jūsų?" Tėvas tikrai nežinojo
3?

ką, bet Ana, rodos, turėjo tuo klausimu gana rūsčią nuomonę.
Aš maldavau ją pasakyti, ir ji jau pasilenkė prie manęs, bet aš
ėmiau ir užmigau. Naktį man pasidarė bloga. O rytą, kai atsibu­
dau, buvo taip negera, kaip niekad gyvenime, nors ir esu paty­
rusi nelengvų rytmečių. Blausia galva, sunkia širdimi ėjau į pu­
šynėlį, nematydama nei rytmetinės jūros, nei klykaujančių žu­
vėdrų.
Sirilis laukė prie sodo vartelių. Jis puolė prie manęs, apka­
bino, stipriai prispaudė prie krūtinės, murmėdamas padrikus žo­
džius:
— Brangioji, aš taip jaudinausi... Taip ilgai... Aš nežinojau,
kas tau, gal ta moteris tave kankina... Aš nemaniau, kad galiu
taip kentėti... Kiekvieną popietį plaukiodavau po įlanką... Aš ne­
maniau, kad taip tave myliu...
— Aš irgi, —atsakiau aš.
Tikrai nustebau ir susijaudinau. Buvo apmaudu, kad man taip
negera, kad negaliu jam išsakyti savo jausmų.
— Tu tokia išbalusi, —kalbėjo jis. —Dabar aš pats rūpinsiuos
tavimi, nebeleisiu, kad tave skriaustų.
Jo žodžiuose atpažinau Elzės vaizduotę. Paklausiau Sirilio, kaip
Elzę sutiko jo motina.
— Aš pristačiau ją kaip savo bičiulę, našlaitę, —atsakė Siri­
lis.—Bet ji miela, ta Elzė. Ji man viską papasakojo apie tą mo­
terį. Keista, toks subtilus, kilmingos moters veidas, o elgiasi kaip
paskutinė intrigantė.
— Elzė smarkiai perdeda, —vangiai paprieštaravau. —Aš kaip
tik ketinau jai pasakyti, kad...
— Aš irgi noriu tau šį tą pasakyti, —nutraukė mane Sirilis. —
Sesile, aš noriu vesti tave.
Akimirką mane apėmė panika. Reikia kažką daryti. Jeigu man
nebūtų taip bloga...
— Aš myliu tave, —kalbėjo Sirilis, alsuodamas man į plau­
kus.—Mesiu teisę, man siūlo gerą vietą... pas dėdę... Man dvi­
dešimt šešeri, aš nebe vaikėzas, aš kalbu rimtai. O ką tu pasa­
kysi?
Beviltiškai stengiausi sugalvoti kokią gražią neaiškią frazę.
Nenorėjau tekėti už jo. Mylėjau jį, bet nenorėjau tekėti už jo.
Aš už nieko nenorėjau tekėti, aš buvau pavargusi.
— Tai neįmanoma, —sumurmėjau aš. —Mano tėvas...
— Su tavo tėvu aš susitarsiu, —pasakė Sirilis.
— Ana nenorės, —pasakiau aš. —Ji memo, kad aš dar vai­
kas. O ką pasakys ji, tą pasakys ir tėvas. Aš taip pavargau, Sirili. Nuo visų tų rūpesčių aš vos pastoviu ant kojų, sėskime.
Štai ir Elzė.
Elzė su chalatu leidosi laiptais, gerai pailsėjusi ir žydinti. Jau­
čiausi blanki ir išsekusi. Jie buvo tokie sveiki, skaistus, energin­
gi, ir mano nuotaika visai sugedo. Aš atsisėdau. Elzė šokinėjo
aplink mane, tarsi būčiau ištrūkusi iš kalėjimo.
38

— Kaip laikosi Reimonas? —paklausė ji. —Ar žino, kad aš
čia?
Ji šypsojosi laiminga kaip moteris, kuri atleido, kuri turi vil­
ties. Aš negalėjau pasakyti jai, kad tėvas ją pamiršo, o jam —
kad netekėsiu už jo. Aš užsimerkiau, Sirilis nuėjo kavos. Elzė kal­
bėjo nesustodama, ji aiškiai žavėjosi nepaprastu mano įžvalgu­
mu, ji visiškai pasikliovė manimi. Kava buvo labai stipri, labai
kvapni, saulė mane kiek atgaivino.
— Veltui laužiau galvą —nematau jokios išeities, —pasakė El­
zė.
— Nėra išeities, —pasakė Sirilis. —Jinai jį sužavėjo, jis visas
jos valioje, nieko nepadarysi.
— Kodėl? —paklausiau aš. —■Yra vienas būdas. Jūs neturite
vaizduotės.
Mano savimeilę glostė jų dėmesys mano žodžiams: juodu de­
šimčia metų vyresni už mane ir nieko negali sugalvoti!
— Reikia išmanyti psichologiją, —nerūpestingai pasakiau aš.
Kalbėjau ilgai, išdėsčiau savo planą. Jiems kilo tos pačios abe­
jonės, kaip man vakar vakare, aš jaučiau nepaprastą pasitenki­
nimą, išsklaidydama jas. Šnekėjau, kad šnekėčiau, ir, stengdama­
si juos įtikinti, pati užsidegiau. Aš įrodžiau jiems, kad tai įma­
noma. Dabar reikėjo įkalbėti, kad nedera to daryti, bet aš nebe­
radau tokių logiškų argumentų.
— Nepatinka man tos gudrybės, —pasakė Sirilis. —Bet jeigu
tai vienintelis kelias vesti tave —sutinku.
— Tiesą pasakius, Ana čia niekuo dėta, —aiškinau aš.
— Jūs puikiai žinote, jeigu ji liks pas jus, jūs ištekėsite už to,
už ko ji panorės, —pasakė Elzė.
Tikriausiai jos tiesa. Įsivaizdavau, kaip man sukanka dvide­
šimt metų ir Ana pristato vaikiną, irgi su bakalauro laipsniu, ku­
rio laukia puiki ateitis, protingą, ramų, be abejo, ištikimą. Taigi
beveik Sirilį. Mane suėmė juokas.
— Nesijuok, būk gera, —pasakė Sirilis. —Sakyk, kad pavy­
dėsi, kai aš apsimetinėsiu mylįs Elzę. Kaip tau galėjo šauti to­
kia mintis, juk tu myli mane?
Jis kalbėjo pašnibždomis. Elzė kukliai pasišalino. Aš žiūrėjau
į nudegusį energingą Sirilio veidą, tamsias jo akis. Jis mylėjo
mane —tai žadino keistus jausmus. Prie pat savęs mačiau papur­
tusias nuo geismo jo lūpas... Kokia aš intelektualė! Jis truputį
palenkė veidą, mūsų lūpos suartėjo ir susiliejo. Aš sėdėjau at­
simerkusi, prie mano lūpų —kietai prispaustos karštos jo lūpos;
jos kiek virpėjo, jiš dar labiau prisispaudė tramdydamas virpulį,
paskui jo lūplos prasivėrė, bučinys atgijo, iškart pasidarė valdin­
gas, įsakmus, net per daug... Aš supratau, kad daug labiau tin­
ku bučiuotis su vaikinu saulėje, negu rašyti mokslinį darbą. Už­
dususi kiek atsitraukiau.
—
^Sesile, mes privalome būti kartu. Aš suvaidinsiu tą kome­
diją su Elze,
39

Aš galvojau, ar teisingai viską apskaičiavau. Aš buvau tos ko­
medijos siela, režisierė. Kiekvieną akimirką galėjau ją nutraukti.
— Keistos mintys ateina tau į galvą, —pasakė Sirilis, šypso­
damasis vien lūpų krašteliu: viršutinė jo lūpa pakilo, ir jis tapo
panašus j banditą, gražuolį banditą...
— Pabučiuok mane, —sušnibždėjau aš, —greitai pabučiuok.
Šitaip aš užviriau tą komediją. Prieš savo valią, iš lengvabū­
diškumo ir smalsumo. Kartais man atrodydavo, kad būtų buvę
geriau, jei būčiau tai padariusi sąmoningai, žiauriai, su neapykan­
ta... Tada nors būčiau galėjusi kaltinti save, save, o ne tingumą,
saulę ir Sirilio bučinius.
Po valandos, gana pabjurusia nuotaika, atsisveikinau su są­
mokslininkais. Aš galėjau guostis daugybe argumentų: pavyz­
džiui, mano planas pasirodys netikęs, o tėvo aistra Anai tokia
stipri, ir jis liks jai ištikimas. Be to, nei Sirilis, nei Elzė nieko
nepadarys be manęs. Aš visuomet rasiu pretekstą nutraukti vai­
dinimą, jei pastebėsiu, kad tėvas kimba ant kabliuko. Bet juk įdo­
mu pabandyti, pasitikrinti, ar mano psichologiniai apskaičiavi­
mai teisingi, ar ne.
O, be to, Sirilis myli mane, Sirilis nori mane vesti: ši min­
tis palaikė mano džiaugsmingą nuotaiką. Jeigu jis galėtų pa­
laukti vienus kitus metus, kol tapsiu pilnametė, aš sutikčiau te­
kėti už jo. Aš jau įsivaizdavau, kaip gyvenu su Siriliu, miegu
kartu su juo ir mes niekada nesiskiriame. Kiekvieną sekmadienį
pietaujame su Ana ir tėvu, darnia sutuoktinių pora, o gal net
su Sirilio motina —būtų tikri šeimyniniai pietūs!
Sutikau Aną terasoje, einančią į pliažą pas tėvą. Ji pasižiū­
rėjo į mane ironišku žvilgsniu, kaip žiūrima į žmones, kurie va­
kare buvo stipriai išgėrę. Aš paklausiau, ką ji norėjo man
pasakyti vakar, kai užsnūdau, bet ji juokdamasi išsisuko, saky­
dama, kad aš įsižeisiu. Tėvas išlipo iš vandens, raumeningas, pla­
čių pečių —jis man pasirodė nuostabus. Aš maudžiausi su Ana,
ji lėtai plaukiojo, iškėlusi galvą virš vandens, kad nesušlaptų
plaukai. Paskui visi, trys išsitiesėme smėlyje nugara į saulę, aš
vidury, jie iš kraštų, ramūs ir patenkinti.
Va dabar įlankos tolyje pasirodė, iškėlusi visas bures, valtis.
Tėvas pirmasis ją pamatė.
— Tas vargšas Sirilis neišlaikė, —pasakė jis juokdamasis. —
Ana, atleidžiame jam? Iš esmės, jis šaunus vaikinas.
Aš pakėliau galvą, jausdama pavojų.
— Ką jis daro? —nustebo tėvas. —Lenkia įlanką? O, bet jis
ne vienas...
Dabar ir Ana pakėlė galvą. Valtis praplaukė pro mus, aplenk­
dama įlanką. Aš įžiūrėjau Sirilio veidą, mintyse meldžiau, kad kuo
greičiau nešdintųsi tolyn. Krūptelėjau, išgirdusi tėvo šūksnį. O
juk jau poi minučių laukiau jo:
— Bet... bet juk tai Elzė! Ką ji ten veikia?
40

Jis atsisuko į Aną.
— Nuostabi merga! Aišku, apsuko galvą vargšui vaikui ir
buvo mielai senosios ponios priimta.
Bet Ana jo nesiklausė. Ji žiūrėjo j mane. Mūsų akys susidū­
rė, ir aš, degdama iš gėdos, jsirausiau veidu į smėlį. Ji ištiesė
ranką, sugniaužė man kaklą.
— Pažiūrėkit į akis. Jūs pykstat ant manęs?
Aš atsimerkiau. Pamačiau jos veidą prie pat savęs: akyse —
nerimas, kone maldavimas. Pirmą kartą ji žiūrėjo j mane kaip į
jaučiančią ir mąstančią būtybę, ir tai atsitiko tą dieną, kai... Aš
sudejavau, staigiai pasisukau į tėvą, norėdama nusikratyti jos
rankos. Jis žiūrėjo į valtį.
— Vargšė mergaitė, —kalbėjo tylus Anos balsas. —Vargšė
Sesilė, čia dalis ir mano kaltės, tikriausiai aš neturėjau būti to­
kia griežta... Bet patikėkite, aš nenorėjau suteikti jums skausmo.
Ji švelniai glostė man plaukus, pakaušį. Aš nė nekrustelėjau.
Jaučiausi panašiai kaip atoslūgio metu, kai smėlis bėga iš po ko­
jų —mane apėmė toks stiprus pralaimėjimo, švelnumo troškimas,
kad jo nesulyginsi su kitais mano patirtais —pykčio ar geismo —
jausmais. Liautis vaidinus komediją, patikėti Anai visą savo gy­
venimą, atiduoti savo likimą į jos rankas. Niekados manęs nebu­
vo apėmęs toks neįveikiamas beribis silpnumas. Aš užsimerkiau.
Man atrodė, kad nustoja plakti širdis.
Ketvirtas skyrius

Tėvas neparodė jokių kitų jausmų, tik nustebo. Kambarinė
jam papasakojo, kad Elzė buvo atėjusi daiktų ir tuoj pat išėjo.
Kažkodėl nepasakė, kad mudvi matėmės. Tai buvo vietinė mo­
teris, kaimietė, romantiškos mąstysenos, ir mūsų santykiai jai
turėjo atrodyti gana pikantiški. Juoba kad jai teko pernešinėti
daiktus iš kambario į kambarį, kai keitėsi jų gyventojai.
Tėvas ir Ana, sąžinės graužiami, buvo dėmesingi man ir geri;
pradžioje tai labai vargino, bet greitai ėmė patikti. Tiesą pasa­
kius, nejaučiau jokio malonumo visą laiką matydama Sirilį ir
"Elzę apsikabinusius ir, kaip atrodė, visiškai patenkintus vienas
kitu, nors ir pati buvau tai sumaniusi. Plaukioti valtimi nebega­
lėjau, joje dabar sėdėjo Elzė vėjo plaikstomais plaukais, kaip aš
kadaise. Man nieko nereiškė šaltai praeiti pro šalį, juos sutikus,
ir nutaisyti abejingą veidą. O sutikdavome juos kiekvienam žings­
ny: pušyne, miestelyje, kelyje. Ana žvilgtelėdavo į mane, imda­
vo kalbėti apie ką kita, guosdama dėdavo ranką man ant peties.
Ar sakiau, kad ji buvo gera? Nežinau, ar jos gerumas buvo sub­
tili proto, ar tiesiog abejingumo apraiška, bet ji visuomet rasda­
vo reikiamą žodį, judesį, ir jeigu aš būčiau tikrai kentėjusi, ne­
būčiau radusi geresnės paramos.
41

Taigi kuo ramiausiai leidau įvykiams tekėti savo vaga, nes,
kaip minėjau, tėvas nerodė jokio pavydo. Tai liudijo jo prierai­
šumą Anai ir kiek žeidė mane, nes griovė mano kėslus. Vieną
dieną ėjome su tėvu j paštą ir pakeliui sutikome Elzę; ji apsi­
metė nematajiti mūsų, o tėvas grįžtelėjo į ją kaip į nepažįstamą
ir švilptelėjo;
— Sakyk tu man, kaip ji išgražėjo, ta Elzė!
— Sekasi meilėje, —atsakiau.
Nustebęs jis žvilgtelėjo į mane:
— Tu, atrodo, kiek apsipratai...
— Ką padarysi, —pasakiau aš. —Jie vienmečiai, matyt, taip
jau lemta.
— Jeigu ne Ana, niekas nebūtų lėmęs... —įniršo jis. —Gal tu
manai, kad kažkoks vaikėzas atimtų iš manęs moterį, jei aš ne­
norėčiau,..
— Ir vis dėlto amžius vaidina didelį vaidmenį, —rimtai at­
sakiau aš.
Jis truktelėjo pečiais. Namo grįžo susirūpinęs: matyt, jis tik­
rai galvojo, kad Elzė jauna ir Siiilis jaunas, o jis, vedęs savo am­
žiaus moterį, nebepriklausys tai neaiškaus amžiaus vyriškių ka­
tegorijai, kuriai iki šiol priklausė. Nejučia ėmiau triumfuoti. Ta­
čiau, pamačiusi voratinklius Anos akių kampučiuose, raukšlę prie
lūpų, susigėdau. Bet juk taip malonu paklusti savo impulsams,
o paskui gailėtis...
Prabėgo savaitė. Sirilis ir Elzė, nežinodami, kaip klostosi jų
reikalai, tikriausiai kasdieną laukė manęs. Bet aš nedrįsau eiti
pas juos,, jie būtų išprovokavę mane naujoms šunybėms, o man
šito nesinorėjo. Be to, po pietų aš lipdavau į savo kambarį, atseit,
mokytis. O iš tiesų aš nieko neveikiau: buvau radusi jogų kny­
gą ir rūpestingai ją studijavau; kartais mane imdavo smaugti bai­
sus juokas, bet juokiausi tyliai, bijodama, kad neišgirstų Ana. Juk
aš jai sakiau, kad dirbu nepakeldama galvos; jos akyse vaidinau
nusivylusią meile merginą, kurios vienintelė paguoda —kada nors
įsigyti licenciato laipsnį. Man atrodė, kad ji ėmė gerbti mane, ir
kartais prie stalo net cituodavau Kantą, tuo įvarydama tėvą baision neviltin.
Vieną dieną, apsivyniojusi rankšluosčiais, kad būčiau pana­
šesnė į indę, atrėmiau dešinę pėdą į kairiąją šlaunį ir įsistebeilijau
į veidrodį —nė gėrėdamasi 'šėviini, o norėdama pasiekti aukščiau­
sią jogos laipsnį, tik staiga kažkas pasibeldė į dūris. Aš pagal­
vojau, kad kambarinė, o kadangi ji niekuo nesistebėdavo, šūk­
telėjau, kad įeitų.
' f;
!
Tai buvo Ana. Akimirką ji sustojo tarpduryje kaip įbesta, pas­
kui nusišypsojo:
'
— Ką žaidžiate?
— Jogą, —atsakiau aš. —Bet tai ne žaidimas, o ihdų filosofija.
Ji priėjo prie stalo ir paėmė knygą. Ėmiau nerimauti. Ji bu­
42

vo atversta šimtajame puslapyje ir pilna mano pastabų, tokių
kaip „neįvykdoma" arba „per sunku“.
— Jūs labai kruopšti, —pasakė ji. —O kaip eina jūsų gar­
susis darbas apie Paskalį, jūs tiek apie jį kalbėjote?
Tikrai prie stalo buvau įpratusi samprotauti apie vieną Pas­
kalio frazę, apsimesdama, kad mąstau ir rašau apie ją. Žinoma,
nebuvau parašiusi nė eilutės. Aš nė nepajudėjau. Ana įdėmiai
pažiūrėjo į mane ir viską suprato.
— Kad nedirbate ir darkotės prieš veidrodį —jūsų reikalas! —
pasakė ji. —Bet kad paskui meluojate savo tėvui ir man —tai
jau blogai. Tarp kitko, mane stebino toks staigus jūsų polinkis
protiniam darbui...
Ji išėjo, o aš taip ir likau sustingusi po rankšluosčiais; aš ne­
supratau, kodėl ji tai vadina melu. Kalbėjau apie rašinį, norėda­
ma padaryti jai malonumą, o ji nei iš šio, nei iš to apliejo mane
panieka. Aš jau buvau pripratusi prie naujo jos elgesio su ma­
nim, ir ramus, žeminantis tonas, kuriuo ji pareiškė savo pasibjau­
rėjimą, mane įsiutino. Aš nusiplėšiau maskaradinį kostiumą, už­
simoviau kelnes, apsivilkau senus marškinius ir išdūmiau. Buvo
karšta, bet lėkiau kaip akis išdegusi, lyg pykčio vejama: teis jaus­
mas buvo dar stipresnis, nes nebūčiau galėjusi guldyti galvos,
jog nejaučiu gėdos. Atbėgau prie Sirilio vilos ir uždususi su­
stojau prie durų. Vidurdienio karštyje namai atrodė keistai gi­
lūs, tylūs, kupini stropiai saugomų paslapčių. Užlipau laiptais į
Sirilio kambarį; jis parodė jį tą dieną, kai svečiavomės pas jo
motiną. Atidariau duris: jis miegojo išsitiesęs skersai lovos, pa­
kišęs ranką po skruostu. Valandėlę žiūrėjau į jį: pirmą kartą per
visą tą laiką jis man pasirodė beginklis ir graudus; tyliai pašau­
kiau vardu; jis atsimerkė ir, pamatęs mane, atsisėdo:
— Tu? Kaip čia atsiradai?
Daviau jam ženklą, kad nekalbėtų taip garsiai: jeigu ateis jo
motina ir ras mane jo kambaryje, gali pagalvoti... o ir visi kiti,
ja dėti, pagalvotų... Mane apėmė panika, ir aš pasukau durų link.
— Kur tu? —sušuko Sirilis. —Grįžk, Sesile.
Jis pačiupo mano ranką ir juokdamasis laikė, kad neišeičiau.
Aš atsisukau ir pažiūrėjau į jj: jis išbalo, matyt, aš irgi buvau
išbalusi, ir paleido mano riešą. Bet tuoj pat sugriebė mane į glė­
bį ir prisitraukė. Tai turėjo įvykti, tai turėjo įvykti, —sukosi
galvoje. O paskui prasidėjo meilės ratas: baimė ranka rankon su
geismu, švelnumu, šėlu ir po brutalaus skausmo —pergalingas
pasitenkinimas. Man pasisekė —Sirilis buvo atsargus ir švelnus,
patyriau malonumą nuo pat pirmo karto.
Praleidau su juo valandą, apsvaigusi, nustebusi. Aš visuomet
girdėdavau kalbant apie meilę kaip apie kažką paprasto; ir pati
kalbėdavau apie ją tiesiai, su neišmanymu, būdingu mano am­
žiui; o dabar man atrodė, kad niekad nebegalėsiu kalbėti apie
meilę taip lengvabūdiškai ir grubiai. Sirilis gulėjo prisiglaudęs
43

prie manęs ir kalbėjo, kad nori vesti mane, visą gyvenimą būti
su manimi. Aš tylėjau, ir jis ėmė nerimauti: aš kiek pasikėliau,
pasižiūrėjau į jį ir pavadinau jį mylimuoju. Jis pasilenkė prie
manęs. Ąš prispaudžiau lūpas prie venos, kuri vis dar pulsavo
ant' jo kaklo, ir sukuždėjau: „Sirili, brangusis mano, Sirili". Ne­
žinau, ar tai, ką aš jaučiau jam tą akimirką, buvo meilė, —aš
visuomet buvau nepastovi ir nenoriu apsimesti kitokia negu esu,—
bet tą akimirką mylėjau jį labiau negu save, dėl jo būčiau ga­
lėjusi paaukoti gyvybę. Atsisveikindamas paklausė, ar nepykstu,
ir aš ėmiau juoktis. Pykti ant jo už tokią laimę!..
Lėtai ėjau per pušyną namo, atbukusi, išsekusi; neleidau Siriliui lydėti manęs—tai būtų per daug pavojinga. Bijojau, kad
mano veidas, ratilai po akimis, papurtusios lūpos, virpantis kū­
nas iškalbingai bylojo apie pasitenkinimą, kuri patyriau. Prie
namų šezlonge sėdėjo Ana ir skaitė. Jau sugalvojau, kaip pame­
luosiu, kur buvau, bet ji nieko neklausinėjo, ji niekad nieko ne­
klausinėjo. Tada atsisėdau šalia jos ir tylėjau, prisiminusi, kad
esame susipykusios. Sėdėjau nejudėdama, prisimerkusi, stengda­
masi ritmingai kvėpuoti, sulaikyti pirštus, kad nedrebėtų. Kai pri­
simindavau Sirilio kūną tam tikromis akimirkomis —rodos, nu­
stodavo plakusi širdis.
Paėmiau nuo stalo cigaretę, brūkštelėjau degtuku i dėžutę. Jis
užgeso. Atsargiai uždegiau kitą —vėjo nebuvo, bet man drebėjo
rankos. Jis užgeso, vos prikišau prie cigaretės. Kažką burbtelė­
jusi, paėmiau trečią. Ir tada, nežinau kodėl, tas degtukas man
tapo gyvybiškai svarbus. Gal kad Ana, staiga nusimetusi abe­
jingumo kaukę, nesišypsodama, įdėmiai žiūrėjo į mane. Tą aki­
mirką Išnyko vieta, laikas, liko tik degtukas, mano pirštas ant
jo, pilka dėžutė ir Anos žvilgsnis. Širdis kaip pašėlusi ėmė dau­
žytis krūtinėje, pirštai mėšlungiškai suspaudė degtuką, jis užsi­
degė, aš godžiai pasilenkiau, bet cigaretė bakstelėjo į j j, ir jis
užgeso. Dėžutė nukrito ant žemės, aš užsimerkiau. Pajutau griež­
tą klausiamą Anos žvilgsni. Mintyse maldavau kažką, kad tik
greičiau pasibaigtų tas laukimas. Anos rankos pakėlė mano gal­
vą, aš kietai užsimerkiau, kad ji nepamatytų mano žvilgsnio. Jau­
čiau, kaip iš akių sunkiasi ašaros, iš nuovargio, sutrikimo, džiaugs­
mo, kad išsisukau. Ir tada, tarsi nutarusi nieko neklausinėti, ju­
desiu, kuris rodė, kad ji nieko nežino, kad ji nusiramino, Ana
perbraukė rankomis man per veidą, ir {tampa atlėgo. Paskui ji
įspaudė man į burną uždegtą cigaretę ir vėl įsikniaubė į knygą.
Šitame judesyje įžiūrėjau, stengiausi įžiūrėti simbolinę pras­
mę. Bet dabar, kai gęsta degtukas, aš vėl pergyvenu tą keistą aki­
mirką, pajuntu tą prarają, kuri atsivėrė tarp mano judėsiu ir ma­
nęs, pajuntu Anos žvilgsnio svorį ir tą tuštumą aplink save, tą
begalinę tuštumą...
!’
44

Penktas skyrius

Tas atsitikimas, apie kurį ką tik kalbėjau, negalėjo likti be
pasekmių. Kaip ir daugelis žmonių, kurie labai santūriai reiškia
savo jausmus, labai pasitiki savimi, Ana nekentė kompromisų.
O tas jos gestas, tos rūsčios rankos, švelniai nuslydusios mano
veidu, kaip tik ir buvo kompromisas. Ji kažką atspėjo, galėjo iš­
gauti mano prisipažinimą, bet paskutinę akimirką pasidavė gai­
lesčiui, o gal abejingumui. Juk rūpintis manimi, dresuoti mane
jai nė kiek ne lengviau, kaip susitaikyti su mano nuopuoliais.
Tik pareiga ją vertė imtis globėjos, auklėtojos vaidmens; ište­
kėdama už mano tėvo, ji jautė privalanti rūpintis ir manimi. Jau
geriau tas jos nuolatinis smerkimas, jei galima jį taip pavadinti,
būtų sukeltas susierzinimo ar kokio kito paviršutiniško jausmo;
ji būtų pripratusi prie jo, ir jis būtų greitai išblėsęs; lengvai su­
sitaikai su kitų ydomis, jei nejauti pareigos jų ištaisyti. Po pus­
mečio jai kelčiau vien nuovargio, švelnų nuovargio jausmą; va
šito man ir reikėtų. Bet Ana niekad nebūtų jo patyrusi, nes jau­
tėsi atsakinga už mane, tam tikra prasme ir buvo atsakinga,
nes tada dar lengvai pasiduodavau kitų valiai. Pasiduodavau ki­
tų valiai ir buvau užsispyrusi.
Taigi Ana pyko ant savęs ir šito neslėpė. Po keleto dienų per
pietūs kilo ginčas, ir vėl dėl tų nepakenčiamų užduočių atosto­
goms. Aš pasirodžiau tokia jžūli, kad net tėvas liko nepatenkin­
tas, ir viskas baigėsi tuo, kad Ana užrakino mane kambary, ne­
ištarusi nė vieno žodžio pakeltu tonu. Aš to nežinojau; užsino­
rėjusi gerti, nuėjau prie durų, bet jos neatsidarė, ir aš supratau,
kad esu užrakinta. Niekada niekas nebuvo manęs užrakinęs; ma­
ne apėmė siaubas, pats tikriausias siaubas. Pribėgau prie lango,
pamačiau, kad per ji neišlipsiu. Puoliau kaip patrakusi prie du­
rų ir smarkiai susitrenkiau petį. Sukandusi dantis, pamėginau iš­
laužti užraktą, —nenorėjau šauktis pagalbos, kad mane išleistų.
Tik sulaužiau manikiūro repliukes. Sustojau vidury kambario, nu­
leidusi rankas. Stovėjau nejudėdama ir stebėjausi ta keista ra­
mybe, rimtimi, kuri užliejo mane, kai ėmiau blaiviai galvoti. Taip
sužinojau, kas yra žiaurumas; jutau, kaip, aiškėjant mintims, jis
gimsta ir auga manyje. Išsitiesiau ant lovos ir ėmiau kurti de­
talų planą. Mano pyktis buvo daug didesnis už Jo priežastį, ir
aš porą trejetą kartų kėliausi, norėdama išeiti iš kambario, ir
kaskart, atsimušusi į užrakintas duris, nustebdavau.
Šeštą valandą atėjo tėvas manęs išleisti. Kai jis įėjo į kam­
barį, automatiški! atsistojau. Nieko nesakydamas, jis pažiūrėjo
į mane, ir & jam, vėlgi automatiškai, nusišypsojau.
— Nori pasikalbėti? —paklausė jis.
— Apie ką? —atsakiau aš. —Tu nekenti pasiaiškinimų, aš
taip pat. Tokie pasiaiškinimai nieko neduoda...
45

— Tavo tiesa. —Atrodo, jam palengvėjo. —Reikėtų, kad bū­
tum meilesnė Anai, pakantesnė.
Tas žodis mane nustebino: kad aš būčiau pakantesnė Anai...
Jis viską apvertė aukštyn kojom. Vadinasi, Ana -moteris, ku­
rią jis primeta savo dukrai. O ne atvirkščiai. Ateitis nušvito pa­
čiomis šviesiausiomis spalvomis.
— Aš blogai pasielgiau, —pasakiau. —Atsiprašysiu Anos.
— Ar tu... hm... ar tu laiminga?
— Žinoma, —nerūpestingai pasakiau aš. —Be to, jeigu mes su
Ana nesugyvensim, aš kiek anksčiau ištekėsiu, ir tiek.
Žinojau, kad tokia išeitis jam bus tikrai skaudi.
— Apie tai nėra ko ne galvoti... Tu —ne Snieguolė... Ar ga­
lėtum mane taip greit palikti? Juk tik dvejus metus drauge iš­
gyvenom.
Ta mintis man buvo taip pat nepakenčiama, kaip ir jam. Su­
pr